Rolnictwo

INFORMACJA O SPOSOBIE SZACOWANIA STRAT SPOWODOWANYCH SUSZĄ

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie poinformował, że podstawą do oszacowania szkód spowodowanych przez suszę w gospodarstwie rolnym jest złożenie przez producenta rolnego wniosku  za pośrednictwem aplikacji „zgłoś suszę rolniczą”  https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign .  Złożenie ww. wniosku jest konieczne w celu uzyskania protokołu/kalkulacji strat wygenerowanych automatycznie przez aplikację.

Deklaracja przez producenta rolnego zgłoszenia o oszacowanie przez Komisję powołaną przez Wojewodę strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę nie zastępuje złożenia przez tego producenta rolnego wniosku za pośrednictwem publicznej aplikacji.

W dniu 13 lipca br. Rada Ministrów wprowadziła nowe przepisy (Dz. U. z 2023r, poz. 1350), które umożliwiają złożenie wniosku do komisji gminnej, ale zaznaczyć należy, że jest to procedura dodatkowa, a złożenie wniosku przez aplikację publiczną jest obligatoryjne i stanowi warunek otrzymania ewentualnej pomocy ze strony Państwa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023r. (Dz. U. z 2023r. poz. 1350) rolnik może również zwrócić się o dodatkowe szacowanie szkód przez komisję gminną. Komisja może dokonać szacowania szkód wyłącznie w uprawach do czasu ich zbioru (nie szacujemy ściernisk, zboża w magazynach, itp.). Jeżeli rolnik zebrał już plony to w aplikacji można oszacować również po zbiorach.

Komisja po oszacowaniu szkód sporządzać będzie raport, który przekaże do Wojewody, a nie protokół przekazywany producentom rolnym.

Producent rolny musi zgłosić wystąpienie szkód w terminie umożliwiającym ich oszacowanie, nie później niż do dnia 15 września roku wystąpienia szkody.

Obowiązkowym elementem wniosku o oszacowanie szkód w wyniku suszy rolniczej jest kserokopia wniosku o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego w roku, w którym wystąpiła susza.

WAŻNE!!!

Wniosek o oszacowanie szkód tylko przez komisję, nie umożliwi otrzymania wsparcia – powinien być zgłoszony w aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą”. Monitoring suszy rolniczej: https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,1434082/

Kampania Informacyjna Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii NIE dla ASF!

5 podstawowych zasad , które pomogą uchronić Twoje stado przed ASF:

Skutecznie zabezpiecz swoje gospodarstwo, budynki, w których utrzymywane są świnie, przetrzymywana jest pasza i ściółka muszą być ogrodzone.

Ustal plan zabezpieczenia biologicznego swojego gospodarstwa uwzględniający: 

drogi komunikacyjne w gospodarstwie,

procedury czyszczenia i dezynfekcji obiektów, środków transportu, wyposażenia oraz higieny personelu.

kwarantannę dla nowo wprowadzonych świń min. 15 dni

stale się dokształcaj!

3. Pamiętaj o zabezpieczeniu i stałym utrzymaniu mat/niecek dezynfekcyjnych na terenie swojego gospodarstwa

4. Przestrzegaj zakazu wstępu na teren swojego gospodarstwa nieupoważnionych osób i środków transportu.

5. Stosuj zasadę ograniczonego zaufania podczas wizyt

podmiotów dostarczających paszę

podmiotów dostarczających ściółkę

podmiotów odbierających padlinę

osób zatrudnionych w gospodarstwie

osób z zewnątrz wykonujących usługi napraw, remontów, wizyt lekarskich itd.

Ty musisz dopilnować ich bioasekuracji !

5 podstawowych zasad , które pomogą uchronić Twoje stado przed ASF:

 1. Skutecznie zabezpiecz swoje gospodarstwo, budynki, w których utrzymywane są świnie, przetrzymywana jest pasza i ściółka muszą być ogrodzone.
 2. Ustal plan zabezpieczenia biologicznego swojego gospodarstwa uwzględniający:
 • drogi komunikacyjne w gospodarstwie,
 • procedury czyszczenia i dezynfekcji obiektów, środków transportu, wyposażenia oraz higieny personelu.
 • kwarantannę dla nowo wprowadzonych świń min. 15 dni
 • stale się dokształcaj!

3. Pamiętaj o zabezpieczeniu i stałym utrzymaniu mat/niecek dezynfekcyjnych na terenie swojego gospodarstwa

4. Przestrzegaj zakazu wstępu na teren swojego gospodarstwa nieupoważnionych osób i środków transportu.

5. Stosuj zasadę ograniczonego zaufania podczas wizyt

 • podmiotów dostarczających paszę
 • podmiotów dostarczających ściółkę
 • podmiotów odbierających padlinę
 • osób zatrudnionych w gospodarstwie
 • osób z zewnątrz wykonujących usługi napraw, remontów, wizyt lekarskich itd.
 • Ty musisz dopilnować ich bioasekuracji !

BEZPIECZNA PRACA W GOSPODARSTWIE ROLNYM W SEZONIE ZIMOWYM

Jesień i zima są okresami kiedy rolnicy pracujący na powietrzu – narażeni są na działanie zmiennych i niskich temperatur. To również okres konserwacji i napraw maszyn oraz urządzeń rolniczych po intensywnych pracach polowych.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ramach trzech kampanii prowadzi działania prewencyjne mające na celu zwiększanie świadomości rolników dotyczącą zagrożeń występujących w środowisku wiejskim, a tym samym zmniejszać liczbę wypadków w rolnictwie.

                      Warto stosować następujące zasady postępowania przy konserwacji, naprawie i parkowaniu maszyn:

 • zabezpieczaj pozostawione maszyny przed samoczynnym zjechaniem
  z pochyłości,
 • stabilnie podpieraj maszyny, aby zapobiec ich opadnięciu lub przewróceniu,
 • parkuj maszyny w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia dla poruszających się w pobliżu osób,
 • zabezpiecz przed opadnięciem maszyny, które remontujesz,
 • naprawy sprzętu należy wykonywać przy wyłączonym silniku, wyjęciu kluczyka ze stacyjki i uruchomieniu hamulca postojowego,
 • ciągniki i maszyny rolnicze powinny być przechowywane w miejscu
  i w sposób zapobiegający okaleczeniu ludzi i zwierząt.


 Występowanie opadów śniegu, gołoledzi, szadzi lub szronu przy pierwszych przymrozkach może powodować istotne zagrożenia dla osób pracujących na otwartej przestrzeni.

Przyczynami upadków w sezonie jesienno-zimowym najczęściej są:

 • zły stan nawierzchni podwórzy (grząskość, śliskość, brak odprowadzenia wód opadowych, brak dbałości o właściwy stan ciągów komunikacyjnych np. w czasie zimy zaśnieżenie lub oblodzenie, zamarznięte grudy ziemi),
 • brak obuwia roboczego lub używanie nieodpowiedniego, zabrudzonego lub nadmiernie wyeksploatowanego obuwia roboczego.

Warto zadbać o bezpieczeństwo w tym zakresie i kierować się następującymi zasadami, aby zmniejszyć ryzyko upadku:

 • zachowaj porządek w obejściu, dbaj o stan techniczny ciągów komunikacyjnych, ich czystość i właściwe rozmieszczenie (usuwaj zbędne przedmioty i niweluj nierówności),
 • wyrównaj i w miarę możliwości utwardź nawierzchnię podwórza,
 • zadbaj o właściwe odprowadzenie wody opadowej,
 • zimą na bieżąco likwiduj śliskość nawierzchni przejść komunikacyjnych przez usuwanie śniegu, posypywanie piaskiem lub solą gospodarczą,
 • zadbaj o właściwe oświetlenie podwórzy,
 • sprawdzaj stan stopni w maszynach rolniczych, drabinach i podestach przed ich użyciem,
 • pamiętaj, że schody zewnętrzne po nocnych przymrozkach mogą być oblodzone – zadbaj o stan techniczny schodów, poręczy, stopnie powinny być wykonane z antypoślizgowego materiału,

Hodowla zwierząt inwentarskich zwłaszcza w okresie zimowym w trybie zamkniętym wiąże się z dużym ryzykiem wypadku. W czasie karmienia, dojenia i zabiegów higienicznych często dochodzi do uderzeń, przygnieceń i pogryzień przez zwierzęta, Podczas obsługi zwierząt odnotowywane są również upadki osób na zanieczyszczonych karmą lub odchodami korytarzach, a także uderzenia i przygniecenia przez urządzenia służące do przygotowywania karmy oraz upadające przedmioty.

Warto stosować podstawowe zasady podczas obsługi zwierząt:

 • bądź zdecydowany, ale spokojny i ostrożny,
 • uprzedzaj zwierzęta głosem, że się zbliżasz,
 • nie wchodź między zwierzęta bez ostrzeżenia,
 • jeśli wchodzisz między zwierzęta, oswajaj je dotykiem,
 • nie podchodź bez ostrzeżenia do zwierząt od tyłu,
 • nie pracuj ze zwierzętami po spożyciu alkoholu,
 • nie pozwalaj na bezmyślne drażnienie zwierząt i znęcanie się nad nimi,
 • nie używaj naprawianych prowizorycznie łańcuchów np. drutem,
 • do transportu zwierząt używaj przystosowanych do tego przyczep.

Dbaj o właściwy stan budynków inwentarskich, które powinny być czyste, przestronne, dobrze oświetlone z wydzielonymi stanowiskami dla zwierząt oraz korytarzami paszowymi. Zadbaj o bieżącą wodę na stanowiskach dla zwierząt i kontroluj okresowo instalację elektryczną. Budynki inwentarskie spełniające powyższe warunki zapewnią zwierzętom dobrostan, a Tobie Rolniku bezpieczną pracę przy ich obsłudze.

Statystyki wypadkowe pokazują, że znajomość przepisów to jedno, a stosowanie tej wiedzy na co dzień w trakcie wykonywania pracy to już inna kwestia – każdy rolnik powinien nie tylko znać zasady bezpiecznej pracy, ale przede wszystkim przestrzegać ich w życiu codziennym.

                                                                                     Opracowała

                                                                  Placówka Terenowa KRUS

                                                                           w Wołominie

Ankieta dla podmiotów w łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych dotycząca skutków pandemii COVID-19

Wspólne Centrum Badawcze (JRC) Komisji Europejskiej przeprowadza ankietę w celu monitorowania wpływu pandemii koronawirusa (COVID-19) na podmioty w unijnym łańcuchu dostaw produktów rolno-spożywczych.

Dzięki ankiecie będzie można lepiej zrozumieć odporność podmiotów w łańcuchu rolno-spożywczym, ich ograniczenia oraz ich reakcje na zaistniałą sytuację, co umożliwi przygotowanie odpowiednich danych na potrzeby kształtowania polityki UE. Ankieta obejmuje dwa różne okresy: etap I (okres blokady) oraz etap II (okres odbudowy). Przedmiotem analizy są również oczekiwania podmiotów dotyczące przyszłych możliwych i niezbędnych środków wsparcia działalności rynkowej.

Zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety, dostępnej pod linkiem:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Business_operators

Język polski można wybrać klikając zakładkę language w prawym górnym rogu otworzonej po kliknięciu na link strony.

Termin wypełnienia ankiety został przedłużony do 30 listopada.

Rusza pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wsparcie finansowane jest z PROW na lata 2014-2020.

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek:

 1. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był posiadaczem co najmniej:
  1. 3 sztuk samców gatunku bydło domowe, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy
   i nie więcej niż 24 miesiące lub
  1. 3 sztuk krów, samic bydło domowe typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące, lub
  1. 10 sztuk samic gatunku owca domowa, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
  1. 5 sztuk samic gatunku koza, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
  1. 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia i zgłosił urodzenie co najmniej 21 sztuk świń,
   które nastąpiło w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 maja 2020 r.
   1. oraz ten rolnik lub jego małżonek do dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy prowadzi działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli co najmniej jednego z gatunków zwierząt, których był posiadaczem w dniu 1 marca 2020 r., lub
 2. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub
 3. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję:
  1. kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk lub
  1. gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk, lub
  1. indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk
   1. oraz w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. dokonał przemieszczenia kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych lub indyków rzeźnych, lub
 4. w 2020 r. prowadził uprawę roślin ozdobnych w:
  1. szklarniach ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 25 m2 lub
  1. tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 50 m2.

Wsparcie finansowe ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej i jest uzależnione od rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji rolnej. Maksymalna kwota wsparcia nie może jednak przekroczyć
7 tys. euro. 

Wnioski na formularzu udostępnionym przez Agencję będą przyjmowały biura powiatowe ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną (ePUAP) lub przesyłką pocztową.

Wypłata środków na konto rolnika nastąpi w miesiącu wydania przez kierownika biura powiatowego ARiMR  decyzji o przyznaniu pomocy. Decyzje te będą wydawane w terminie do 75 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

Więcej informacji: na portalu internetowym – www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2020

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.