Wydarzenia

DOŻYNKI DIECEZJALNO-POWIATOWO-GMINNE W POŚWIĘTNEM 29 SIERPNIA 2021 r.

Biskup Diecezji Warszawsko-Praskiej – J.E. Romuald Kamiński, Starosta Wołomiński – Adam Lubiak, Wójt Gminy Poświętne – Sylwester Niźnik zapraszają na DOŻYNKI DIECEZJALNO-POWIATOWO-GMINNE, które odbędą się w Poświętnem w dniu 29 sierpnia 2021 r.

Dożynki to jedne z najpiękniejszych świąt, podczas których doceniamy całoroczny trud rolników i ich pracę.
Uroczystość ta po dziś dzień zakorzeniona jest głęboko w polskiej kulturze ludowej i połączona jest z obrzędami dziękczynnymi za zakończenie prac polowych i żniw.

Serdecznie zapraszamy 😊

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 r.

Rolniku, przygotuj się do spisu!

Już wkrótce w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny – obowiązkowy dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. Oto odpowiedzi na podstawowe pytania związane z tym ważnym badaniem.

Kiedy odbędzie się spis rolny? Spis rozpocznie się 1 września i potrwa 3 miesiące, do 30 listopada 2020 r. Dane będą zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.

Kto musi się spisać? Spisowi podlegają faktyczni użytkownicy gospodarstw rolnych. Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego otrzyma list od Prezesa GUS. Oprócz informacji o obowiązku spisania się, list będzie zawierać ważne informacje potrzebne do logowania się w aplikacji spisowej. Dlatego to pismo należy zachować aż do momentu spisania się!

Jak się spisać? W Powszechnym Spisie Rolnym 2020 przewidziano trzy metody do wyboru.

Samospis internetowy to kluczowa metoda spisowa i o niej w pierwszej kolejności powinni pomyśleć rolnicy. Jest to metoda wygodna, ponieważ spisać się można samodzielnie w domu przez komputer lub telefon z dostępem do Internetu, w dogodnym dla siebie momencie. Dla rolników, którzy nie posiadają komputera lub telefonu z dostępem do Internetu, planowane jest przygotowanie na czas spisu Gminnego Punktu Spisowego.

Jeśli rolnik z jakichś ważnych powodów nie może lub nie chce spisać się przez Internet, powinien zadzwonić na infolinię spisową (pod numer 22 279 99 99) i spisać się przez telefon.

Rolnik, który nie skorzysta z żadnej z obu wspomnianych opcji (Internet lub telefon), może spodziewać się wizyty rachmistrza. Rolnicy powinni pamiętać, że w takim przypadku nie będą już mogli odmówić udzielenia odpowiedzi i przełożyć tego na inny termin. Rachmistrze rozpoczną pracę 1 października 2020 r.

Dlaczego spis rolny jest potrzebny? Powszechny Spis Rolny jest organizowany co 10 lat. Jako badanie obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne w kraju jest jedynym źródłem informacji pozwalającym na ocenę stanu polskiego rolnictwa. Samym rolnikom wyniki spisu pozwolą ocenić zmiany w produkcji roślinnej i zwierzęcej mające wpływ na opłacalność ich produkcji.

Gdzie szukać informacji? Podstawowym źródłem informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 jest strona internetowa https://spisrolny.gov.pl/. Warto też na bieżąco śledzić stronę internetową lub konta społecznościowe (Facebook) urzędu gminy oraz Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Ponadto od 17 sierpnia 2020 r. wsparcie i pomoc uzyskamy dzwoniąc na infolinię spisową pod numer: 22 279 99 99.

Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl/

Uwaga!

Przypominamy, że w dniu 20.04.2024 r (sobota) Urząd Gminy Poświętne BEDZIE CZYNNY jak w dni powszednie w godzinach 7:30 – 15:30. W tym dniu urzędnicy będą odpracowywali dzień 2 maja (2.05.2024 Urząd Gminy będzie nieczynny).

Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych dot. projektu programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego

Informuje się o przystąpieniu do opracowywania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego i rozpoczęciu konsultacji społecznych tego dokumentu.

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu uchwały w terminie od 11 kwietnia do 2 maja 2024 roku na formularzu, który jest do pobrania na dole strony.

 1. w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
  w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, al. „Solidarności” 61, 03-402 Warszawa;
 2. ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, al. „Solidarności” 61, 03 – 402 Warszawa;
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
 4. a) pocztą elektroniczną na adres: halas@mazovia.pl ,
 5. b) za pośrednictwem platformy e-PUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej /umwm/SkrytkaESP

– bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.) uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu określonego powyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wersja elektroniczna projektu programu jest dostępna na stronie internetowej www.mazovia.pl, www.bip.mazovia.pl oraz www.dialog.mazovia.pl w zakładce Konsultacje społeczne.

Z projektem uchwały w wersji papierowej można zapoznać się od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-15:00. w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, przy al. “Solidarności” 61 w Warszawie – wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Jednocześnie zaprasza się na otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 24 kwietnia 2024 roku w formie online. Podczas spotkania zostanie przedstawiona prezentacja dot. programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego. W spotkaniu wezmą udział specjaliści z dziedziny akustyki zaangażowani w tworzenie ww. programu. Aby dołączyć do spotkania należy się zarejestrować klikając w link: https://events.teams.microsoft.com/event/c7a2acce-6ea3-44db-ac11-9251b9941df7@5c6f382c-0df7-4d67-8aec-a10431041c95. Po zarejestrowaniu się każdy uczestnik otrzyma link do spotkania.

Sołectwa – sukcesy widać po sąsiedzku!

Sołectwa – sukcesy widać po sąsiedzku!

Ruszyła kolejna, ósma już edycja Konkursu „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku”!

Konkurs organizuje  Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim pod patronatem  Marszałka Województwa Mazowieckiego i jest adresowany do sołectw działających w województwie mazowieckim.

Do Konkursu zgłaszana może być działalność związana zakresem tematycznym z rozwojem obszarów wiejskich w województwie mazowieckim, a w szczególności z:

 1. wykorzystaniem środków unijnych na rozwój obszarów wiejskich w tym promocji najlepszych praktyk w zakresie realizacji projektów realizowanych w ramach tych środków;
 2. wykorzystaniem innowacyjnych technologii mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich;
 3. turystyką na obszarach wiejskich;
 4. wykorzystaniem dóbr kultury w celu rozwoju obszarów wiejskich;
 5. rozwojem rolnictwa ekologicznego oraz podnoszeniem jakości żywności;
 6. organizacją spółdzielczości oraz grup producenckich na obszarach wiejskich;
 7. aktywizacją społeczności lokalnych;
 8. wdrażaniem koncepcji Smart Villages.

Obowiązuje zasada: jedna gmina – jedno sołectwo.

Uwaga! Startować nie mogą sołectwa nagradzane miejscami I-III w latach ubiegłych.  

Pula nagród w Konkursie wynosi  40 000 zł brutto!

Jeśli zatem Twoje sołectwo jest aktywne, niech Twój wójt lub burmistrz prześle zgłoszenie w terminie do 12 kwietnia 2024 r.!

Przypomnienie o kwalifikacji wojskowej

Przypomnienie o kwalifikacji wojskowej

Urząd Gminy Poświętne przypomina, że dla Gminy Poświętne dnia 10 kwietnia 2024 r. (środa) w Wołominie, przy ul. Legionów 78  (poddasze) odbędzie się kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w roku 2005 oraz mężczyzn urodzonych w latach 2000 – 2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Stawiennictwo do kwalifikacji jest obowiązkowe. Imienne wezwania do w/w mężczyzn zostały wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej. Zgodnie z § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27.02.2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 440) nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Wobec osób, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, będą zastosowane środki przewidziane przepisami prawa – grzywna w celu przymuszenia albo zarządzenie przymusowego doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (art. 59 ust. 8 ustawy o obronie ojczyzny).

W załączeniu obwieszczenie dot. kwalifikacji wojskowej.

Informację przygotowała:

M. Zagórska

Kier. USC

tel. (25) 7520390 wew. 1

DODATEK OSŁONOWY W 2024 R.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. 

w gminie właściwej ze względu na miejscem zamieszkania osoby składającej wniosek.

Dodatek zostanie wypłacony jednorazowo do 30 czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu jest ustalana na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

– 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

– 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

– 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

– 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

oraz podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem i paliwami węglopochodnymi:

– 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

– 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

– 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

– 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. elektronicznie lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poświętnem w Dziale Świadczeń Rodzinnych w godzinach pracy Ośrodka tj. poniedziałek 10:00 – 18:00, wtorek 8:00 – 16:00, czwartek 8:00 – 16:00 oraz piątek 8:00 – 16:00.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem http://gopsposwietne.pl/ lub pod nr tel. 25 752 03 15.

Konkurs fotograficzny – przyroda Powiatu Wołomińskiego w obiektywie

Konkurs fotograficzny - przyroda Powiatu Wołomińskiego w obiektywie

Uchwyć piękno lokalnej przyrody!

Starosta Wołomiński Adam Lubiak zaprasza Mieszkańców Powiatu Wołomińskiego do udziału w konkursie fotograficznym „Przyroda Powiatu Wołomińskiego w obiektywie”.

Celem konkursu jest:
– uwrażliwianie mieszkańców na piękno przyrody Powiatu Wołomińskiego
oraz zachęcanie do jej poznawania;
– ukazanie walorów i bogactwa naturalnego Powiatu Wołomińskiego;
– odkrywanie miejsc cennych przyrodniczo w Powiecie Wołomińskim,
ze szczególnym uwzględnieniem form ochrony przyrody oraz dzikiej flory i fauny;
– rozwijanie zainteresowań przyrodniczych wśród mieszkańców powiatu

Konkurs trwa od 13 lutego do 15 października 2024 r.

Tematem fotografii konkursowych jest przyroda (ożywiona i nieożywiona) Powiatu Wołomińskiego, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych form ochrony przyrody (rezerwaty, parki krajobrazowe, sieć Natura 2000, użytki ekologiczne, pomniki przyrody, Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu).

Nagrodą w Konkursie jest publikacja najwyżej ocenionych zdjęć w kalendarzu Powiatu Wołomińskiego na 2025 r. Dodatkowo laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

W Konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec Powiatu Wołomińskiego.

Fotografie wraz z kartą zgłoszenia Uczestnika należy nadesłać w formie elektronicznej
na adres: zee.wos@powiat-wolominski.pl, w tytule wiadomości wpisując: „Przyroda Powiatu Wołomińskiego w obiektywie”.

Szczegóły Konkursu określa Regulamin. 

GAZYFIKACJA GMINY POŚWIETNE

Informacja dla mieszkańców zainteresowanych budową sieci gazowej na terenie gminy.

GAZYFIKACJA GMINY POŚWIETNE

Szanowni Państwo,

po rozmowach z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa, zwracamy się do Państwa z prośbą o WYPEŁNIENIE WNIOSKÓW O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH DO SIECI GAZOWEJ.

Ważne informacje:

WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ JEST BEZPŁATNE I NIE ZOBOWIĄZUJE DO ZAWARCIA UMOWY O PRZYŁĄCZENIE.

PSG POSIADA PROJEKTY, POZWOLENIA NA BUDOWĘ ORAZ ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW ROZBUDOWY SIECI W 2024 ROKU. (Ostrowik, Zabraniec, Trzcinka, Małków, Krubki-Górki, Choiny, Cygów, Nowy Cygów, Dąbrowica, Laskowizna, Józefin, Turze, Rojków, Jadwiniew, Poświętne, Kolno, Kielczykowizna, Wola Ręczajska, Wola Cygowska)

ILOŚĆ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW BĘDZIE MIAŁA DECYDUJĄCY WPŁYW NA MOŻLIWOŚĆ SZYBKIEGO OGŁOSZNIA PRZEZ PSG PRZETARGÓW NA REALIZACJĘ ORAZ NA OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA.

Warto pamiętać, że rozbudowa sieci gazowej leży w naszym wspólnym interesie – inwestycja wpłynie nie tylko na perspektywy rozwoju gminy, ale również na wartość Państwa nieruchomości oraz czystość naszego powietrza.

W wyniku uzgodnień z PSG, wypełnione wnioski będzie zbierał Urząd Gminy Poświętne, a następnie, w ustalonym terminie, przekaże komplet dokumentów do Spółki Gazowniczej.

PROSIMY NIE WYSYŁAĆ I NIE SKŁADAĆ WYPEŁNIONYCH WNIOSKÓW BEZPOŚREDNIO DO SPÓŁKI GAZOWNICZEJ.

Wypełnione wnioski można składać w Urzędzie Gminy Poświętne, ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne, w godzinach urzędowania do dnia 15.04.2024 r. W razie pytań i wątpliwości odnośnie wypełnienia wniosków prosimy o kontakt telefoniczny (0-25) 752 03 90. W celu ułatwienia Państwu załatwienia tej sprawy, do miejscowości objętych projektami, UG oddeleguje przeszkolone osoby, które będą służyć pomocą w wypełnieniu i złożeniu wniosków.

DO POBRANIA:

 1. wniosek o wydanie warunków przyłączeniowych
 2. wzór wypełnionego wniosku

NA TYM ETAPIE WNIOSEK NIE MUSI ZAWIERAĆ ZAŁĄCZNIKA 9.1. PLAN ZABUDOWY LUB SZKIC SYTUACYJNY OKREŚLAJĄCY USYTUOWANIE PRZYŁACZANEJ NIERUCHOMOŚCI ORAZ PROPOZYCĘ LOKALIZACJI SZAFKI GAZOWEJ.

Informujemy, że:

Zgodnie z taryfą nr 12 Polskiej Spółki Gazownictwa w przypadku przyłącza o długości do 15 m opłata ryczałtowa netto za jego budowę wynosi 3417,80 zł. Gdy natomiast przyłącze będzie dłuższe, a więc powyżej 15 m, trzeba się liczyć z wydatkiem 122,14 zł netto za każdy metr.

Usytuowanie nieruchomości względem sieci zaprojektowanej gazowej można sprawdzić np. w Systemie Informacji Przestrzennej  https://poswietne.e-mapa.net/ (Należy zaznaczyć „mapa zasadnicza” w zakładce Powiat Wołomiński). Zaprojektowana sieć gazowa jest zaznaczona żółtą przerywaną linią)

WŁAŚCICIELE, KTÓRYCH DZIAŁKI NIE SĄ OBJĘTE PROJEKTEM SIECI, A SĄ ZAINTERESOWANI PRZYŁĄCZENIEM DO SIECI GAZOWEJ SĄ RÓWNIEŻ PROSZENI O SKŁADANIE WNIOSKÓW O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH DO SIECI GAZOWEJ. (dotyczy sołectw: Ostrowik, Zabraniec, Trzcinka, Małków, Krubki-Górki, Choiny, Cygów, Nowy Cygów, Dąbrowica, Laskowizna, Józefin, Turze, Rojków, Jadwiniew, Poświętne, Kolno, Kielczykowizna, Wola Ręczajska, Wola Cygowska).

WNIOSKI TE BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA MOŻLIWOŚĆ SZYBKIEGO DOPROJEKTOWANIA SIECI LUB WYKONANIA WW. ODCINKÓW JAKO PRZYŁĄCZA ROZGAŁĘŹNE.

Informujemy, że w sprawie odcinków sieci, których PSG nie będzie mogła uwzględnić w projektach gazyfikacji, Gmina Poświętne zamierza zawrzeć z PSG porozumienia dotyczące partycypacji finansowej lub przejęcia zadania, tak aby zapewnić dostęp do sieci gazowej wszystkim zainteresowanym mieszkańcom gminy.

PROSIMY BY WSZYSCY ZAINTERESOWANI PRZYŁĄCZENIEM DO SIECI GAZOWEJ (RÓWNIEŻ W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE, PLANUJĄCY BUDOWĘ WŁAŚCICIELE DZIŁEK NIEZABUDOWANYCH ITD.) PRZEKAZALI NAM PODPISANE WNIOSKI W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 15 KWIETNIA 2024 R.

ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ DO SKORZYSTANIA Z POMOCY PUNKTU KONSULTACYJNEGO „CZYSTE POWIETRZE” W UG POŚWIĘTNE. Wszystkim zainteresowanym mieszkańcom gminy pomożemy w złożeniu wniosku o dofinansowanie wymiany pieca węglowego na kocioł gazowy. Nr tel. (0-25) 752 03 90 wew. 28, UG pokój nr 9.

Z poważaniem

Wójt Gminy Poświętne
Sylwester Niźnik

Ankieta o ilości kompostowanych bioodpadów za rok 2023

Ankieta o ilości kompostowanych bioodpadów za rok 2023

Mieszkańcy, którzy zadeklarowali kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku oraz korzystają ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi proszeni są o wypełnienie ankiety o ilości kompostowanych bioodpadów za rok 2023.

Dane o ilości bioodpadów zagospodarowanych we własnym zakresie, zawarte w ankiecie będą wykorzystywane przez Urząd Gminy Poświętne przy obliczaniu osiągniętego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (art. 3b ustawy z dnia 13 września1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) i wykorzystywane w sprawozdaniu.

Druk ankiety jest do pobrania w Urzędzie Gminy w Poświętnem przy wejściu, w pokoju nr 9 lub na stronie internetowej gminaposwietne.pl w zakładce „dla mieszkańca – gospodarka odpadami komunalnymi”.

Wypełnioną ankietę prosimy dostarczyć bezpośrednio do Urzędu do pokoju nr 9 lub do kancelarii przy wejściu albo przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rolnictwo2@ugposwietne.pl  w terminie do dnia 22 marca 2024 r.