Wydarzenia

DOŻYNKI DIECEZJALNO-POWIATOWO-GMINNE W POŚWIĘTNEM 29 SIERPNIA 2021 r.

Biskup Diecezji Warszawsko-Praskiej – J.E. Romuald Kamiński, Starosta Wołomiński – Adam Lubiak, Wójt Gminy Poświętne – Sylwester Niźnik zapraszają na DOŻYNKI DIECEZJALNO-POWIATOWO-GMINNE, które odbędą się w Poświętnem w dniu 29 sierpnia 2021 r.

Dożynki to jedne z najpiękniejszych świąt, podczas których doceniamy całoroczny trud rolników i ich pracę.
Uroczystość ta po dziś dzień zakorzeniona jest głęboko w polskiej kulturze ludowej i połączona jest z obrzędami dziękczynnymi za zakończenie prac polowych i żniw.

Serdecznie zapraszamy 😊

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 r.

Rolniku, przygotuj się do spisu!

Już wkrótce w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny – obowiązkowy dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. Oto odpowiedzi na podstawowe pytania związane z tym ważnym badaniem.

Kiedy odbędzie się spis rolny? Spis rozpocznie się 1 września i potrwa 3 miesiące, do 30 listopada 2020 r. Dane będą zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.

Kto musi się spisać? Spisowi podlegają faktyczni użytkownicy gospodarstw rolnych. Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego otrzyma list od Prezesa GUS. Oprócz informacji o obowiązku spisania się, list będzie zawierać ważne informacje potrzebne do logowania się w aplikacji spisowej. Dlatego to pismo należy zachować aż do momentu spisania się!

Jak się spisać? W Powszechnym Spisie Rolnym 2020 przewidziano trzy metody do wyboru.

Samospis internetowy to kluczowa metoda spisowa i o niej w pierwszej kolejności powinni pomyśleć rolnicy. Jest to metoda wygodna, ponieważ spisać się można samodzielnie w domu przez komputer lub telefon z dostępem do Internetu, w dogodnym dla siebie momencie. Dla rolników, którzy nie posiadają komputera lub telefonu z dostępem do Internetu, planowane jest przygotowanie na czas spisu Gminnego Punktu Spisowego.

Jeśli rolnik z jakichś ważnych powodów nie może lub nie chce spisać się przez Internet, powinien zadzwonić na infolinię spisową (pod numer 22 279 99 99) i spisać się przez telefon.

Rolnik, który nie skorzysta z żadnej z obu wspomnianych opcji (Internet lub telefon), może spodziewać się wizyty rachmistrza. Rolnicy powinni pamiętać, że w takim przypadku nie będą już mogli odmówić udzielenia odpowiedzi i przełożyć tego na inny termin. Rachmistrze rozpoczną pracę 1 października 2020 r.

Dlaczego spis rolny jest potrzebny? Powszechny Spis Rolny jest organizowany co 10 lat. Jako badanie obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne w kraju jest jedynym źródłem informacji pozwalającym na ocenę stanu polskiego rolnictwa. Samym rolnikom wyniki spisu pozwolą ocenić zmiany w produkcji roślinnej i zwierzęcej mające wpływ na opłacalność ich produkcji.

Gdzie szukać informacji? Podstawowym źródłem informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 jest strona internetowa https://spisrolny.gov.pl/. Warto też na bieżąco śledzić stronę internetową lub konta społecznościowe (Facebook) urzędu gminy oraz Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Ponadto od 17 sierpnia 2020 r. wsparcie i pomoc uzyskamy dzwoniąc na infolinię spisową pod numer: 22 279 99 99.

Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl/

Zmiana numerów wszystkich kont bankowych Gminy Poświętne !

Zmiana numerów wszystkich kont bankowych Gminy Poświętne !

Od 15.05.2023 r. wszelkie opłaty i podatki lokalne trzeba będzie wpłacać na nowe numery kont.

Mimo iż stare numery kont do opłaty za wodę, odpady komunalne i podatki pozostają aktywne do końca roku prosimy o uiszczanie kolejnych opłat już na nowe konta.

NUMER KONTA BANKOWEGORODZAJ WPŁATY
26 1240 1037 1111 0011 2561 0040  – opłata za udostępnianie danych osobowych, 
– opłata skarbowa, dodatkowa,                                                      
– opłata za pełnomocnictwo,
– podatek od: nieruchomości, rolny, leśny,                                                           
– podatek od środków transportowych,                                        
– opłata targowa,                                                                            
– odsetki i koszty upomnienia od podatków i opłat lokalnych,
– opłaty z tytułu najmu i dzierżawy,
– opłaty za zarząd i użytkowanie nieruchomości,
– opłaty za wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego,
– opłaty za korzystanie ze środowiska,
– opłaty adiacenckie,
– opłaty administracyjne (w tym za wpis i zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej),
– opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
– opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zbyciem tej nieruchomości,
– opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową infrastruktury technicznej,                                 
-czynsze, media, darowizny,
– opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym,                                 
-wpływy z różnych opłat
74 1240 1037 1111 0011 2560 9855   opłata za odpady komunalne
26 1240 1037 1111 0011 2560 9943   opłata za wodę
23 1240 1037 1111 0011 2561 2422wadium
  zabezpieczenie należytego wykonania umowy
82 1240 1037 1111 0011 2560 8353    – dotacje i subwencje
– udziały w podatku dochodowym PIT i CIT
– dochody gminy realizowane przez urzędy skarbowe (np. podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa, podatek od umów cywilnoprawnych i inne)

Płatności można regulować w banku, na poczcie oraz za pomocą internetu. Urząd nie przyjmuje płatności gotówkowych.

Międzynarodowy nr konta :

SWIFT PKOPPLPW 82 1240 1037 1111 0011 2560 8353

Iskry Niepodległej 24-25 maja- zmiana terminu !!!

Zapraszamy na około 20 minutowy multimedialny spektakl prezentowany w nowoczesnej ciężarówce “Iskry Niepodległej” w dniach 24-26 maja br. Naczepa ekspozycyjna będzie stała przy Gminnym Żłobku w Poświętnem (parking od strony Klubu Seniora), jako jednej z miejscowości na trasie projektu Biura “Niepodległa”. Chodzi o prezentację w pigułce największych Polaków i ich osiągnięć od odzyskania niepodległości w 1918 roku.

Dzień Ziemi w Gminie Poświętne

22 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Dzień Ziemi. Z tej okazji, tak jak to miało miejsce w latach ubiegłych, Gmina Poświętne organizuje akcję sprzątania.

Jeżeli chcecie Państwo dołączyć do akcji, zgłoście swój udział sołtysowi lub po prostu przyjdźcie w sobotę 22.04.2023 r. o godzinie 10:00 w wyznaczone miejsce. Informacje o akcji będą dostępne pod nr telefonu Urzędu Gminy Poświętne (0-25) 752 03 80, mailowo – adres: sekretariat@ugposwietne.pl oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

Worki i rękawice do sprzątania zostały zakupione przez UG Poświętne i będą przekazane uczestnikom. Z góry dziękuję wszystkim Mieszkańcom za udział we wspólnej akcji. 

Z poważaniem

Sylwester Niźnik
Wójt Gminy Poświętne

Urząd Gminy Poświętne 2 maja 2023 roku (wtorek) będzie nieczynny

Dzień ten zgodnie z Zarządzeniem Nr 35/2023 Wójta Gminy Poświętne z dnia 3 kwietnia 2023r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy

– został wyznaczony jako dzień wolny od pracy

Jednocześnie informujemy, iż obowiązkowe odpracowanie za 2 maja 2023r. odbędzie się 22 kwietnia 2023r. (sobota) w godzinach pracy

Urzędu Gminy Poświętne tj. 730-1530

Świąteczne Życzenia

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny oraz wesołego Alleluja

KONTROLE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Uwaga kontrole- zdjęcie dwóch pokryw szamba

Szanowni Mieszkańcy,

Wójt Gminy Poświętne informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.), gminy zobowiązane są do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym właściciele nieruchomości z terenu Gminy Poświętne, którzy dotychczas nie wypełnili obowiązku zgłoszenia informacji dotyczącej wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub przydomową oczyszczalnię ścieków proszeni są o niezwłoczne, jednak nie później niż do dnia 31 maja 2023 r. wypełnienie druku zgłoszenia do ewidencji zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Poświętne oraz na stronie internetowej pod adresem: gminaposwietne.pl  w  zakładce  „Dokumenty i wnioski”  w  podkategorii „OchronaŚrodowiska i Gospodarka Komunalna”.

Wypełnione druki prosimy składać:

  • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Poświętne, ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne,
  • drogą elektroniczną na adres ePUAP 1gu999wbbo/skrytka lub na e-mail sekretariat@ugposwietne.pl (druk musi być opatrzony podpisem elektronicznym),
  • osobiście w Urzędzie Gminy Poświętne w dniach i godzinach pracy urzędu.

BĘDĄ KONTROLE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminy obowiązek przeprowadzenia co najmniej raz na dwa lata kontroli każdego właściciela nieruchomości w zakresie pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych. Podczas przeprowadzania kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, w pierwszej kolejności będą sprawdzane umowy oraz potwierdzenia wywozu nieczystości ciekłych. Obowiązek posiadania umowy oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi wynika z art. 6 ust. 1 pkt 1 przedmiotowej ustawy. Osoby, które jeszcze nie mają podpisanej umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinni to uczynić niezwłocznie. Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych dostępny jest pod adresem https://gminaposwietne.pl/wykaz-przedsiebiorcow-posiadajacych-zezwolenie-na-oproznianie-zbiornikow-bezodplywowych-i-transportu-nieczystosci-cieklych/.

Co grozi za niewywiązywanie się z ww. czynności? Zgodnie z art. 10 ust. 2, ust. 2a, ust. 2d ustawy o utrzymaniu i czystości w gminach, kto nie wykonuje ww. obowiązków podlega karze grzywny.