Author: admin

Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych dot. projektu programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego

Informuje się o przystąpieniu do opracowywania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego i rozpoczęciu konsultacji społecznych tego dokumentu.

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu uchwały w terminie od 11 kwietnia do 2 maja 2024 roku na formularzu, który jest do pobrania na dole strony.

 1. w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
  w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, al. „Solidarności” 61, 03-402 Warszawa;
 2. ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, al. „Solidarności” 61, 03 – 402 Warszawa;
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
 4. a) pocztą elektroniczną na adres: halas@mazovia.pl ,
 5. b) za pośrednictwem platformy e-PUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej /umwm/SkrytkaESP

– bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.) uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu określonego powyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wersja elektroniczna projektu programu jest dostępna na stronie internetowej www.mazovia.pl, www.bip.mazovia.pl oraz www.dialog.mazovia.pl w zakładce Konsultacje społeczne.

Z projektem uchwały w wersji papierowej można zapoznać się od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-15:00. w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, przy al. “Solidarności” 61 w Warszawie – wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Jednocześnie zaprasza się na otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 24 kwietnia 2024 roku w formie online. Podczas spotkania zostanie przedstawiona prezentacja dot. programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego. W spotkaniu wezmą udział specjaliści z dziedziny akustyki zaangażowani w tworzenie ww. programu. Aby dołączyć do spotkania należy się zarejestrować klikając w link: https://events.teams.microsoft.com/event/c7a2acce-6ea3-44db-ac11-9251b9941df7@5c6f382c-0df7-4d67-8aec-a10431041c95. Po zarejestrowaniu się każdy uczestnik otrzyma link do spotkania.

Sołectwa – sukcesy widać po sąsiedzku!

Sołectwa – sukcesy widać po sąsiedzku!

Ruszyła kolejna, ósma już edycja Konkursu „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku”!

Konkurs organizuje  Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim pod patronatem  Marszałka Województwa Mazowieckiego i jest adresowany do sołectw działających w województwie mazowieckim.

Do Konkursu zgłaszana może być działalność związana zakresem tematycznym z rozwojem obszarów wiejskich w województwie mazowieckim, a w szczególności z:

 1. wykorzystaniem środków unijnych na rozwój obszarów wiejskich w tym promocji najlepszych praktyk w zakresie realizacji projektów realizowanych w ramach tych środków;
 2. wykorzystaniem innowacyjnych technologii mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich;
 3. turystyką na obszarach wiejskich;
 4. wykorzystaniem dóbr kultury w celu rozwoju obszarów wiejskich;
 5. rozwojem rolnictwa ekologicznego oraz podnoszeniem jakości żywności;
 6. organizacją spółdzielczości oraz grup producenckich na obszarach wiejskich;
 7. aktywizacją społeczności lokalnych;
 8. wdrażaniem koncepcji Smart Villages.

Obowiązuje zasada: jedna gmina – jedno sołectwo.

Uwaga! Startować nie mogą sołectwa nagradzane miejscami I-III w latach ubiegłych.  

Pula nagród w Konkursie wynosi  40 000 zł brutto!

Jeśli zatem Twoje sołectwo jest aktywne, niech Twój wójt lub burmistrz prześle zgłoszenie w terminie do 12 kwietnia 2024 r.!

Przypomnienie o kwalifikacji wojskowej

Przypomnienie o kwalifikacji wojskowej

Urząd Gminy Poświętne przypomina, że dla Gminy Poświętne dnia 10 kwietnia 2024 r. (środa) w Wołominie, przy ul. Legionów 78  (poddasze) odbędzie się kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w roku 2005 oraz mężczyzn urodzonych w latach 2000 – 2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Stawiennictwo do kwalifikacji jest obowiązkowe. Imienne wezwania do w/w mężczyzn zostały wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej. Zgodnie z § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27.02.2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 440) nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Wobec osób, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, będą zastosowane środki przewidziane przepisami prawa – grzywna w celu przymuszenia albo zarządzenie przymusowego doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (art. 59 ust. 8 ustawy o obronie ojczyzny).

W załączeniu obwieszczenie dot. kwalifikacji wojskowej.

Informację przygotowała:

M. Zagórska

Kier. USC

tel. (25) 7520390 wew. 1

DODATEK OSŁONOWY W 2024 R.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. 

w gminie właściwej ze względu na miejscem zamieszkania osoby składającej wniosek.

Dodatek zostanie wypłacony jednorazowo do 30 czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu jest ustalana na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

– 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

– 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

– 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

– 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

oraz podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem i paliwami węglopochodnymi:

– 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

– 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

– 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

– 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. elektronicznie lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poświętnem w Dziale Świadczeń Rodzinnych w godzinach pracy Ośrodka tj. poniedziałek 10:00 – 18:00, wtorek 8:00 – 16:00, czwartek 8:00 – 16:00 oraz piątek 8:00 – 16:00.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem http://gopsposwietne.pl/ lub pod nr tel. 25 752 03 15.

Konkurs fotograficzny – przyroda Powiatu Wołomińskiego w obiektywie

Konkurs fotograficzny - przyroda Powiatu Wołomińskiego w obiektywie

Uchwyć piękno lokalnej przyrody!

Starosta Wołomiński Adam Lubiak zaprasza Mieszkańców Powiatu Wołomińskiego do udziału w konkursie fotograficznym „Przyroda Powiatu Wołomińskiego w obiektywie”.

Celem konkursu jest:
– uwrażliwianie mieszkańców na piękno przyrody Powiatu Wołomińskiego
oraz zachęcanie do jej poznawania;
– ukazanie walorów i bogactwa naturalnego Powiatu Wołomińskiego;
– odkrywanie miejsc cennych przyrodniczo w Powiecie Wołomińskim,
ze szczególnym uwzględnieniem form ochrony przyrody oraz dzikiej flory i fauny;
– rozwijanie zainteresowań przyrodniczych wśród mieszkańców powiatu

Konkurs trwa od 13 lutego do 15 października 2024 r.

Tematem fotografii konkursowych jest przyroda (ożywiona i nieożywiona) Powiatu Wołomińskiego, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych form ochrony przyrody (rezerwaty, parki krajobrazowe, sieć Natura 2000, użytki ekologiczne, pomniki przyrody, Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu).

Nagrodą w Konkursie jest publikacja najwyżej ocenionych zdjęć w kalendarzu Powiatu Wołomińskiego na 2025 r. Dodatkowo laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

W Konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec Powiatu Wołomińskiego.

Fotografie wraz z kartą zgłoszenia Uczestnika należy nadesłać w formie elektronicznej
na adres: zee.wos@powiat-wolominski.pl, w tytule wiadomości wpisując: „Przyroda Powiatu Wołomińskiego w obiektywie”.

Szczegóły Konkursu określa Regulamin. 

GAZYFIKACJA GMINY POŚWIETNE

Informacja dla mieszkańców zainteresowanych budową sieci gazowej na terenie gminy.

GAZYFIKACJA GMINY POŚWIETNE

Szanowni Państwo,

po rozmowach z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa, zwracamy się do Państwa z prośbą o WYPEŁNIENIE WNIOSKÓW O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH DO SIECI GAZOWEJ.

Ważne informacje:

WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ JEST BEZPŁATNE I NIE ZOBOWIĄZUJE DO ZAWARCIA UMOWY O PRZYŁĄCZENIE.

PSG POSIADA PROJEKTY, POZWOLENIA NA BUDOWĘ ORAZ ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW ROZBUDOWY SIECI W 2024 ROKU. (Ostrowik, Zabraniec, Trzcinka, Małków, Krubki-Górki, Choiny, Cygów, Nowy Cygów, Dąbrowica, Laskowizna, Józefin, Turze, Rojków, Jadwiniew, Poświętne, Kolno, Kielczykowizna, Wola Ręczajska, Wola Cygowska)

ILOŚĆ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW BĘDZIE MIAŁA DECYDUJĄCY WPŁYW NA MOŻLIWOŚĆ SZYBKIEGO OGŁOSZNIA PRZEZ PSG PRZETARGÓW NA REALIZACJĘ ORAZ NA OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA.

Warto pamiętać, że rozbudowa sieci gazowej leży w naszym wspólnym interesie – inwestycja wpłynie nie tylko na perspektywy rozwoju gminy, ale również na wartość Państwa nieruchomości oraz czystość naszego powietrza.

W wyniku uzgodnień z PSG, wypełnione wnioski będzie zbierał Urząd Gminy Poświętne, a następnie, w ustalonym terminie, przekaże komplet dokumentów do Spółki Gazowniczej.

PROSIMY NIE WYSYŁAĆ I NIE SKŁADAĆ WYPEŁNIONYCH WNIOSKÓW BEZPOŚREDNIO DO SPÓŁKI GAZOWNICZEJ.

Wypełnione wnioski można składać w Urzędzie Gminy Poświętne, ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne, w godzinach urzędowania do dnia 15.04.2024 r. W razie pytań i wątpliwości odnośnie wypełnienia wniosków prosimy o kontakt telefoniczny (0-25) 752 03 90. W celu ułatwienia Państwu załatwienia tej sprawy, do miejscowości objętych projektami, UG oddeleguje przeszkolone osoby, które będą służyć pomocą w wypełnieniu i złożeniu wniosków.

DO POBRANIA:

 1. wniosek o wydanie warunków przyłączeniowych
 2. wzór wypełnionego wniosku

NA TYM ETAPIE WNIOSEK NIE MUSI ZAWIERAĆ ZAŁĄCZNIKA 9.1. PLAN ZABUDOWY LUB SZKIC SYTUACYJNY OKREŚLAJĄCY USYTUOWANIE PRZYŁACZANEJ NIERUCHOMOŚCI ORAZ PROPOZYCĘ LOKALIZACJI SZAFKI GAZOWEJ.

Informujemy, że:

Zgodnie z taryfą nr 12 Polskiej Spółki Gazownictwa w przypadku przyłącza o długości do 15 m opłata ryczałtowa netto za jego budowę wynosi 3417,80 zł. Gdy natomiast przyłącze będzie dłuższe, a więc powyżej 15 m, trzeba się liczyć z wydatkiem 122,14 zł netto za każdy metr.

Usytuowanie nieruchomości względem sieci zaprojektowanej gazowej można sprawdzić np. w Systemie Informacji Przestrzennej  https://poswietne.e-mapa.net/ (Należy zaznaczyć „mapa zasadnicza” w zakładce Powiat Wołomiński). Zaprojektowana sieć gazowa jest zaznaczona żółtą przerywaną linią)

WŁAŚCICIELE, KTÓRYCH DZIAŁKI NIE SĄ OBJĘTE PROJEKTEM SIECI, A SĄ ZAINTERESOWANI PRZYŁĄCZENIEM DO SIECI GAZOWEJ SĄ RÓWNIEŻ PROSZENI O SKŁADANIE WNIOSKÓW O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH DO SIECI GAZOWEJ. (dotyczy sołectw: Ostrowik, Zabraniec, Trzcinka, Małków, Krubki-Górki, Choiny, Cygów, Nowy Cygów, Dąbrowica, Laskowizna, Józefin, Turze, Rojków, Jadwiniew, Poświętne, Kolno, Kielczykowizna, Wola Ręczajska, Wola Cygowska).

WNIOSKI TE BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA MOŻLIWOŚĆ SZYBKIEGO DOPROJEKTOWANIA SIECI LUB WYKONANIA WW. ODCINKÓW JAKO PRZYŁĄCZA ROZGAŁĘŹNE.

Informujemy, że w sprawie odcinków sieci, których PSG nie będzie mogła uwzględnić w projektach gazyfikacji, Gmina Poświętne zamierza zawrzeć z PSG porozumienia dotyczące partycypacji finansowej lub przejęcia zadania, tak aby zapewnić dostęp do sieci gazowej wszystkim zainteresowanym mieszkańcom gminy.

PROSIMY BY WSZYSCY ZAINTERESOWANI PRZYŁĄCZENIEM DO SIECI GAZOWEJ (RÓWNIEŻ W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE, PLANUJĄCY BUDOWĘ WŁAŚCICIELE DZIŁEK NIEZABUDOWANYCH ITD.) PRZEKAZALI NAM PODPISANE WNIOSKI W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 15 KWIETNIA 2024 R.

ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ DO SKORZYSTANIA Z POMOCY PUNKTU KONSULTACYJNEGO „CZYSTE POWIETRZE” W UG POŚWIĘTNE. Wszystkim zainteresowanym mieszkańcom gminy pomożemy w złożeniu wniosku o dofinansowanie wymiany pieca węglowego na kocioł gazowy. Nr tel. (0-25) 752 03 90 wew. 28, UG pokój nr 9.

Z poważaniem

Wójt Gminy Poświętne
Sylwester Niźnik

Informacja o spotkaniu konsultacyjnym w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego

Uprzejmie informuję, że Marszałek Województwa Mazowieckiego przystąpił do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego.

W celu przybliżenia głównych założeń programu zaplanowano otwarte spotkanie konsultacyjne. Podczas spotkania zostanie wygłoszona prezentacja dotycząca dokumentu, omówione zostaną kwestie zaproponowanych działań naprawczych mających na celu poprawę klimatu akustycznego na terenie województwa mazowieckiego, a także obowiązki wynikające z realizacji programu. W trakcie spotkania będą obecni przedstawiciele firm z dziedziny akustyki zaangażowani w tworzenie programu. Będzie możliwe zadawanie pytań i dyskusja na temat programu.

Spotkanie odbędzie się 28 marca 2024 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie. Ponadto będzie ono transmitowane na żywo z możliwością uczestniczenia online oraz zadawania pytań na czacie za pomocą aplikacji Microsoft Teams poprzez link: Dołącz do spotkania – Konsultacje POH Mazovia. Informacje te zostaną również zamieszczone na stronie www.bip.mazovia.pl, www. mazovia.pl w zakładce konsultacje społeczne.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu.

Z poważaniem

z up. Marszałka Województwa

Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych