Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

Realizując obowiązki sprawozdawcze nałożone przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.), Gmina Poświętne osiągnęła następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania: 

Poziomy recyklingu w roku 2016 przedstawiają się następująco:

Rodzaj odpadówWymagane poziomy odzyskuOsiągnięte poziomy recyklingu w 2016 r.
Poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła min. 18% 27,26%
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 42% W 2016 r. z terenu gminy Poświętne nie odebrano odpadów budowlanych i rozbiórkowych
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania max. 45% 4,73 %