Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych

Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Poświętne.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) Wójt Gminy Poświętne udostępnia informacje o miejscach zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Poświętne.

Odebrane z terenu gminy zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone przekazywane są do Instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych – MBP tj. do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach – Linia sortowania zmieszanych odpadów komunalnych i kompostowania pryzmowa w Woli Suchożebrskiej, gm. Suchożebry.

Powstałe pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania kierowane są do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach – Składowisko odpadów komunalnych w Woli Suchożebrskiej, gm. Suchożebry.