Bez kategorii

UWAGA

Przypominamy, że w dniu 15.06.2024 r (sobota) Urząd Gminy Poświętne BEDZIE CZYNNY jak w dni powszednie w godzinach 7:30 – 15:30. W tym dniu urzędnicy będą odpracowywali dzień 31 maja 2024.

Strategii Rozwoju Gminy Poświętne  w latach 2024-2030.

Szanowni Państwo

Przystępujemy do kolejnego etapu prac nad dokumentem Strategii Rozwoju Gminy Poświętne  w latach 2024-2030.

Przygotowaliśmy ankietę – Propozycja projektu / zadania/ przedsięwzięcia do ujęcia w strategii. Można ja wypełnić na dwa sposoby.  

Pierwszą możliwą opcją jest formularz dostępny online (link dostępny poniżej) Dla osób preferujących formę papierową dostępne są również formularze w wersji papierowej (pliki word do pobrania poniżej), które wypełnione można składać na biurze podawczym w budynku Urzędu Gminy. Prosimy o wypełnienie ankiety do 20 czerwca

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyM83G3YC0Aw6Dwohr2uNDJ7Cc6LWocEn65eD13so4DI3ExA/viewform?usp=pp_url

Uwaga!

Przypominamy, że w dniu 20.04.2024 r (sobota) Urząd Gminy Poświętne BEDZIE CZYNNY jak w dni powszednie w godzinach 7:30 – 15:30. W tym dniu urzędnicy będą odpracowywali dzień 2 maja (2.05.2024 Urząd Gminy będzie nieczynny).

Sołectwa – sukcesy widać po sąsiedzku!

Sołectwa – sukcesy widać po sąsiedzku!

Ruszyła kolejna, ósma już edycja Konkursu „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku”!

Konkurs organizuje  Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim pod patronatem  Marszałka Województwa Mazowieckiego i jest adresowany do sołectw działających w województwie mazowieckim.

Do Konkursu zgłaszana może być działalność związana zakresem tematycznym z rozwojem obszarów wiejskich w województwie mazowieckim, a w szczególności z:

  1. wykorzystaniem środków unijnych na rozwój obszarów wiejskich w tym promocji najlepszych praktyk w zakresie realizacji projektów realizowanych w ramach tych środków;
  2. wykorzystaniem innowacyjnych technologii mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich;
  3. turystyką na obszarach wiejskich;
  4. wykorzystaniem dóbr kultury w celu rozwoju obszarów wiejskich;
  5. rozwojem rolnictwa ekologicznego oraz podnoszeniem jakości żywności;
  6. organizacją spółdzielczości oraz grup producenckich na obszarach wiejskich;
  7. aktywizacją społeczności lokalnych;
  8. wdrażaniem koncepcji Smart Villages.

Obowiązuje zasada: jedna gmina – jedno sołectwo.

Uwaga! Startować nie mogą sołectwa nagradzane miejscami I-III w latach ubiegłych.  

Pula nagród w Konkursie wynosi  40 000 zł brutto!

Jeśli zatem Twoje sołectwo jest aktywne, niech Twój wójt lub burmistrz prześle zgłoszenie w terminie do 12 kwietnia 2024 r.!

Przypomnienie o kwalifikacji wojskowej

Przypomnienie o kwalifikacji wojskowej

Urząd Gminy Poświętne przypomina, że dla Gminy Poświętne dnia 10 kwietnia 2024 r. (środa) w Wołominie, przy ul. Legionów 78  (poddasze) odbędzie się kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w roku 2005 oraz mężczyzn urodzonych w latach 2000 – 2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Stawiennictwo do kwalifikacji jest obowiązkowe. Imienne wezwania do w/w mężczyzn zostały wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej. Zgodnie z § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27.02.2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 440) nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Wobec osób, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, będą zastosowane środki przewidziane przepisami prawa – grzywna w celu przymuszenia albo zarządzenie przymusowego doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (art. 59 ust. 8 ustawy o obronie ojczyzny).

W załączeniu obwieszczenie dot. kwalifikacji wojskowej.

Informację przygotowała:

M. Zagórska

Kier. USC

tel. (25) 7520390 wew. 1

DODATEK OSŁONOWY W 2024 R.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. 

w gminie właściwej ze względu na miejscem zamieszkania osoby składającej wniosek.

Dodatek zostanie wypłacony jednorazowo do 30 czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu jest ustalana na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

– 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

– 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

– 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

– 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

oraz podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem i paliwami węglopochodnymi:

– 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

– 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

– 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

– 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. elektronicznie lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poświętnem w Dziale Świadczeń Rodzinnych w godzinach pracy Ośrodka tj. poniedziałek 10:00 – 18:00, wtorek 8:00 – 16:00, czwartek 8:00 – 16:00 oraz piątek 8:00 – 16:00.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem http://gopsposwietne.pl/ lub pod nr tel. 25 752 03 15.

GAZYFIKACJA GMINY POŚWIETNE

Informacja dla mieszkańców zainteresowanych budową sieci gazowej na terenie gminy.

GAZYFIKACJA GMINY POŚWIETNE

Szanowni Państwo,

po rozmowach z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa, zwracamy się do Państwa z prośbą o WYPEŁNIENIE WNIOSKÓW O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH DO SIECI GAZOWEJ.

Ważne informacje:

WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ JEST BEZPŁATNE I NIE ZOBOWIĄZUJE DO ZAWARCIA UMOWY O PRZYŁĄCZENIE.

PSG POSIADA PROJEKTY, POZWOLENIA NA BUDOWĘ ORAZ ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW ROZBUDOWY SIECI W 2024 ROKU. (Ostrowik, Zabraniec, Trzcinka, Małków, Krubki-Górki, Choiny, Cygów, Nowy Cygów, Dąbrowica, Laskowizna, Józefin, Turze, Rojków, Jadwiniew, Poświętne, Kolno, Kielczykowizna, Wola Ręczajska, Wola Cygowska)

ILOŚĆ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW BĘDZIE MIAŁA DECYDUJĄCY WPŁYW NA MOŻLIWOŚĆ SZYBKIEGO OGŁOSZNIA PRZEZ PSG PRZETARGÓW NA REALIZACJĘ ORAZ NA OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA.

Warto pamiętać, że rozbudowa sieci gazowej leży w naszym wspólnym interesie – inwestycja wpłynie nie tylko na perspektywy rozwoju gminy, ale również na wartość Państwa nieruchomości oraz czystość naszego powietrza.

W wyniku uzgodnień z PSG, wypełnione wnioski będzie zbierał Urząd Gminy Poświętne, a następnie, w ustalonym terminie, przekaże komplet dokumentów do Spółki Gazowniczej.

PROSIMY NIE WYSYŁAĆ I NIE SKŁADAĆ WYPEŁNIONYCH WNIOSKÓW BEZPOŚREDNIO DO SPÓŁKI GAZOWNICZEJ.

Wypełnione wnioski można składać w Urzędzie Gminy Poświętne, ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne, w godzinach urzędowania do dnia 15.04.2024 r. W razie pytań i wątpliwości odnośnie wypełnienia wniosków prosimy o kontakt telefoniczny (0-25) 752 03 90. W celu ułatwienia Państwu załatwienia tej sprawy, do miejscowości objętych projektami, UG oddeleguje przeszkolone osoby, które będą służyć pomocą w wypełnieniu i złożeniu wniosków.

DO POBRANIA:

  1. wniosek o wydanie warunków przyłączeniowych
  2. wzór wypełnionego wniosku

NA TYM ETAPIE WNIOSEK NIE MUSI ZAWIERAĆ ZAŁĄCZNIKA 9.1. PLAN ZABUDOWY LUB SZKIC SYTUACYJNY OKREŚLAJĄCY USYTUOWANIE PRZYŁACZANEJ NIERUCHOMOŚCI ORAZ PROPOZYCĘ LOKALIZACJI SZAFKI GAZOWEJ.

Informujemy, że:

Zgodnie z taryfą nr 12 Polskiej Spółki Gazownictwa w przypadku przyłącza o długości do 15 m opłata ryczałtowa netto za jego budowę wynosi 3417,80 zł. Gdy natomiast przyłącze będzie dłuższe, a więc powyżej 15 m, trzeba się liczyć z wydatkiem 122,14 zł netto za każdy metr.

Usytuowanie nieruchomości względem sieci zaprojektowanej gazowej można sprawdzić np. w Systemie Informacji Przestrzennej  https://poswietne.e-mapa.net/ (Należy zaznaczyć „mapa zasadnicza” w zakładce Powiat Wołomiński). Zaprojektowana sieć gazowa jest zaznaczona żółtą przerywaną linią)

WŁAŚCICIELE, KTÓRYCH DZIAŁKI NIE SĄ OBJĘTE PROJEKTEM SIECI, A SĄ ZAINTERESOWANI PRZYŁĄCZENIEM DO SIECI GAZOWEJ SĄ RÓWNIEŻ PROSZENI O SKŁADANIE WNIOSKÓW O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH DO SIECI GAZOWEJ. (dotyczy sołectw: Ostrowik, Zabraniec, Trzcinka, Małków, Krubki-Górki, Choiny, Cygów, Nowy Cygów, Dąbrowica, Laskowizna, Józefin, Turze, Rojków, Jadwiniew, Poświętne, Kolno, Kielczykowizna, Wola Ręczajska, Wola Cygowska).

WNIOSKI TE BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA MOŻLIWOŚĆ SZYBKIEGO DOPROJEKTOWANIA SIECI LUB WYKONANIA WW. ODCINKÓW JAKO PRZYŁĄCZA ROZGAŁĘŹNE.

Informujemy, że w sprawie odcinków sieci, których PSG nie będzie mogła uwzględnić w projektach gazyfikacji, Gmina Poświętne zamierza zawrzeć z PSG porozumienia dotyczące partycypacji finansowej lub przejęcia zadania, tak aby zapewnić dostęp do sieci gazowej wszystkim zainteresowanym mieszkańcom gminy.

PROSIMY BY WSZYSCY ZAINTERESOWANI PRZYŁĄCZENIEM DO SIECI GAZOWEJ (RÓWNIEŻ W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE, PLANUJĄCY BUDOWĘ WŁAŚCICIELE DZIŁEK NIEZABUDOWANYCH ITD.) PRZEKAZALI NAM PODPISANE WNIOSKI W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 15 KWIETNIA 2024 R.

ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ DO SKORZYSTANIA Z POMOCY PUNKTU KONSULTACYJNEGO „CZYSTE POWIETRZE” W UG POŚWIĘTNE. Wszystkim zainteresowanym mieszkańcom gminy pomożemy w złożeniu wniosku o dofinansowanie wymiany pieca węglowego na kocioł gazowy. Nr tel. (0-25) 752 03 90 wew. 28, UG pokój nr 9.

Z poważaniem

Wójt Gminy Poświętne
Sylwester Niźnik