Komunikaty

ZAWIADOMIENIE O ZARZĄDZENIU WYBORÓW SOŁTYSA I NOWYCH CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ W SOŁECTWIE CZUBAJOWIZNA

Wójt Gminy Poświętne w związku ze złożoną w dniu 25 września 2023 r. pisemną rezygnacją z pełnionej funkcji sołtysa wsi Czubajowizna oraz złożonymi rezygnacjami z pełnienia funkcji członków rady sołeckiej, informuję mieszkańców Sołectwa o wyborach uzupełniających w celu wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej (Zarządzenie Nr 97/2023 Wójta Gminy Poświętne z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Czubajowizna)
Prawo wybierania i prawo wybieralności mają stali mieszańcy sołectwa uprawnieni do głosowania w wyborach do Rady Gminy.
Wybory uzupełniające odbędą się dnia 2 października 2023 r. o godz. 1700 w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowych Ręczajach (Nowe Ręczaje 20a, 05-326 Poświętne).
Porządek zebrania:
1.
Otwarcie Zebrania Wiejskiego.
2.
Wybór przewodniczącego Zebrania Wiejskiego.
3.
Wybór protokolanta.
4.
Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Sołtysa.
5.
Wybór Sołtysa.
6.
Wybór nowych członków Rady Sołeckiej.
7.
Wolne wnioski i zapytania.
8.
Zamknięcie Zebrania Wiejskiego.

Polsko-Niemieckie Dni Poradnictwa Emerytalno-Rentowego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje w dniach 19-21 września 2023 r. Polsko-Niemieckie Dni Poradnictwa Emerytalno-Rentowego. Eksperci instytucji ubezpieczenia emerytalno-rentowego obu krajów (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Deutsche Rentenversicherung) będą udzielać bezpłatnych porad i konsultacji w języku polskim i niemieckim. Dni Poradnictwa odbędą się w siedzibie I Oddziału ZUS w Warszawie przy ul. Miodowej 5.

Na konsultacje obowiązują zapisy: tel. +48 518 680 467, e-mail: poradnictwo@zus.pl Zapisy odbywają się do 13.09.2023 r.

Serdecznie zapraszamy!

MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2023/2024

UWAGA!

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POŚWIĘTNEM INFORMUJE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2023/2024

OD 1 SIERPNIA 2023 r. 

– ZASIŁEK RODZINNY

– ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
(zmiana wysokości kryterium dochodowego z 900 zł. na 1209 zł.

-STYPENDIUM SZKOLNE
(wnioski można składać do 15 września 2023 r.)

WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE:

poniedziałek w godzinach 10.00 – 18.00

wtorek w godzinach 08.00 – 15.30

środa dzień wewnętrzny –  bez obsługi interesantów

czwartek, piątek w godzinach 08.00 – 15.30

INFORMACJA O SPOSOBIE SZACOWANIA STRAT SPOWODOWANYCH SUSZĄ

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie poinformował, że podstawą do oszacowania szkód spowodowanych przez suszę w gospodarstwie rolnym jest złożenie przez producenta rolnego wniosku  za pośrednictwem aplikacji „zgłoś suszę rolniczą”  https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign .  Złożenie ww. wniosku jest konieczne w celu uzyskania protokołu/kalkulacji strat wygenerowanych automatycznie przez aplikację.

Deklaracja przez producenta rolnego zgłoszenia o oszacowanie przez Komisję powołaną przez Wojewodę strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę nie zastępuje złożenia przez tego producenta rolnego wniosku za pośrednictwem publicznej aplikacji.

W dniu 13 lipca br. Rada Ministrów wprowadziła nowe przepisy (Dz. U. z 2023r, poz. 1350), które umożliwiają złożenie wniosku do komisji gminnej, ale zaznaczyć należy, że jest to procedura dodatkowa, a złożenie wniosku przez aplikację publiczną jest obligatoryjne i stanowi warunek otrzymania ewentualnej pomocy ze strony Państwa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023r. (Dz. U. z 2023r. poz. 1350) rolnik może również zwrócić się o dodatkowe szacowanie szkód przez komisję gminną. Komisja może dokonać szacowania szkód wyłącznie w uprawach do czasu ich zbioru (nie szacujemy ściernisk, zboża w magazynach, itp.). Jeżeli rolnik zebrał już plony to w aplikacji można oszacować również po zbiorach.

Komisja po oszacowaniu szkód sporządzać będzie raport, który przekaże do Wojewody, a nie protokół przekazywany producentom rolnym.

Producent rolny musi zgłosić wystąpienie szkód w terminie umożliwiającym ich oszacowanie, nie później niż do dnia 15 września roku wystąpienia szkody.

Obowiązkowym elementem wniosku o oszacowanie szkód w wyniku suszy rolniczej jest kserokopia wniosku o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego w roku, w którym wystąpiła susza.

WAŻNE!!!

Wniosek o oszacowanie szkód tylko przez komisję, nie umożliwi otrzymania wsparcia – powinien być zgłoszony w aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą”. Monitoring suszy rolniczej: https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,1434082/

Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok

Zaproponuj zmiany, zgłoś pomysł na nowe zadania!

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, zaprasza do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok (dalej zwanym „Programem współpracy”).

Propozycje do projektu Programu współpracy można składać od 10 do 25 lipca br.

Program współpracy to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. To w nim znajdują się informacje o celach i formach współpracy, jak również o planowanych środkach finansowych na zlecanie zadań publicznych do realizacji przez organizacje pozarządowe. Program współpracy wskazuje również jakie zadania publiczne w danym roku Samorząd Województwa Mazowieckiego określa jako priorytetowe.

Bądź aktywny, Twoje zdanie się liczy!

  • Punktem wyjścia do składania propozycji do projektu przyszłorocznego Programu współpracy jest program obowiązujący w 2023 roku. Jest on dostępny na stronie > Program współpracy – www.dialog.mazovia.pl.
  • Masz szansę na zgłoszenie propozycji nowych zadań publicznych. Dobrze uzasadnij potrzebę ich realizacji, tylko pamiętaj, że zaproponowane zadania muszą się mieścić w katalogu zadań samorządu województwa.
  • Możesz zgłosić uwagi do istniejących zapisów, jak też zaproponować zupełnie nowe.

Wypełnij i przekaż nam wypełniony Formularz zgłoszenia propozycji do 25 lipca br. na jeden z wymienionych sposobów:

Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa
z dopiskiem „Program współpracy 2024”

Jaki jest kolejny krok?

Na podstawie zgłoszonych propozycji przygotowany zostanie projekt Rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje, zgodnie z harmonogramem prac nad Programem współpracy, zaplanowane są na miesiąc wrzesień br.

Dodatkowe informacje

W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biuro Dialogu 
i Inicjatyw Społecznych, e-mail: dialog@mazovia.pl.