Ochrona Środowiska

Dzień Ziemi w Gminie Poświętne

22 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Dzień Ziemi. Z tej okazji, tak jak to miało miejsce w latach ubiegłych, Gmina Poświętne organizuje akcję sprzątania.

Jeżeli chcecie Państwo dołączyć do akcji, zgłoście swój udział sołtysowi lub po prostu przyjdźcie w sobotę 22.04.2023 r. o godzinie 10:00 w wyznaczone miejsce. Informacje o akcji będą dostępne pod nr telefonu Urzędu Gminy Poświętne (0-25) 752 03 80, mailowo – adres: sekretariat@ugposwietne.pl oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

Worki i rękawice do sprzątania zostały zakupione przez UG Poświętne i będą przekazane uczestnikom. Z góry dziękuję wszystkim Mieszkańcom za udział we wspólnej akcji. 

Z poważaniem

Sylwester Niźnik
Wójt Gminy Poświętne

KONTROLE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Uwaga kontrole- zdjęcie dwóch pokryw szamba

Szanowni Mieszkańcy,

Wójt Gminy Poświętne informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.), gminy zobowiązane są do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym właściciele nieruchomości z terenu Gminy Poświętne, którzy dotychczas nie wypełnili obowiązku zgłoszenia informacji dotyczącej wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub przydomową oczyszczalnię ścieków proszeni są o niezwłoczne, jednak nie później niż do dnia 31 maja 2023 r. wypełnienie druku zgłoszenia do ewidencji zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Poświętne oraz na stronie internetowej pod adresem: gminaposwietne.pl  w  zakładce  „Dokumenty i wnioski”  w  podkategorii „OchronaŚrodowiska i Gospodarka Komunalna”.

Wypełnione druki prosimy składać:

  • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Poświętne, ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne,
  • drogą elektroniczną na adres ePUAP 1gu999wbbo/skrytka lub na e-mail sekretariat@ugposwietne.pl (druk musi być opatrzony podpisem elektronicznym),
  • osobiście w Urzędzie Gminy Poświętne w dniach i godzinach pracy urzędu.

BĘDĄ KONTROLE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminy obowiązek przeprowadzenia co najmniej raz na dwa lata kontroli każdego właściciela nieruchomości w zakresie pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych. Podczas przeprowadzania kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, w pierwszej kolejności będą sprawdzane umowy oraz potwierdzenia wywozu nieczystości ciekłych. Obowiązek posiadania umowy oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi wynika z art. 6 ust. 1 pkt 1 przedmiotowej ustawy. Osoby, które jeszcze nie mają podpisanej umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinni to uczynić niezwłocznie. Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych dostępny jest pod adresem https://gminaposwietne.pl/wykaz-przedsiebiorcow-posiadajacych-zezwolenie-na-oproznianie-zbiornikow-bezodplywowych-i-transportu-nieczystosci-cieklych/.

Co grozi za niewywiązywanie się z ww. czynności? Zgodnie z art. 10 ust. 2, ust. 2a, ust. 2d ustawy o utrzymaniu i czystości w gminach, kto nie wykonuje ww. obowiązków podlega karze grzywny.

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROGRAMU “CZYSTE POWIETRZE”

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące Programu „Czyste Powietrze”. Na spotkaniu będą Państwo mogli poznać między innymi: założenia Programu „Czyste Powietrze”, zasady wnioskowania o dotację oraz reguły wypłaty dotacji. Przypominamy że od dnia 01 stycznia 2023 nastąpi zakaz używania kotłów na paliwo stałe niespełniających wymogów dla klas 3, 4 lub 5 wg normy PN-EN 303-5:2012. Dlatego też zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu i pozyskaniu dofinansowania do wymiany pieca. Spotkanie odbędzie się 24 maja 2022 roku o godzinie 13.00, na sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Poświętnem, ul. Krótka 1 05-326 Poświętne. Serdecznie zapraszamy.

Szczegóły w załączonym plakacie.

Więcej o informacji Programie „Czyste Powietrze” na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl

Wypalanie traw i nieużytków rolnych niebezpieczne i karalne

Mimo corocznych napomnień Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czy innych urzędów, każdej wiosny wybuchają pożary spowodowane wypalaniem traw i nieużytków rolnych. Są one szkodliwe dla środowiska i stanowią ogromne zagrożenie dla życia. Tegoroczna aura, niezwykle sucha, szczególnie sprzyja powstawaniu czy rozprzestrzenianiu się pożarów.  W tym roku odnotowano już ponad 20 tys. tego typu zdarzeń, w wyniku których śmierć poniosło 8 osób, a 62 zostały ranne. Dlatego po raz kolejny przestrzegamy – wypalanie traw i nieużytków rolnych jest niebezpieczne i grożą za to surowe kary.

Wypalanie łąk, pastwisk, ugorów i trzcinowisk jest praktyką niebezpieczną dla życia, zdrowia i mienia, zakazaną, a także nieuzasadnioną agrotechnicznie. Ten proces prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym – ziemia wyjaławia się, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza zostają zahamowane. Do atmosfery przedostaje się szereg szkodliwych zarówno dla ludzi, jak i zwierząt, związków chemicznych. Pożary często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania, powodując ogromne zagrożenie i nierzadko dotkliwe straty.

Według informacji zamieszczonych na stronie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej do 25 marca 2022 r. strażacy interweniowali już ponad 20 tys. razy przy pożarach traw i nieużytków rolnych. W ogniu śmierć poniosło 8 osób, a 62 zostały ranne. Wraz z pożarami traw strażacy odnotowali aż 920 pożarów w lasach, w których 5 osób odniosło obrażenia, a 2 straciły życie. Większość tego typu interwencji miała miejsce w marcu.

Należy pamiętać, że wypalania traw zakazują przepisy ustaw o ochronie przyrody i o lasach, a kodeks wykroczeń przewiduje za to karę nagany, aresztu lub grzywny, której wysokość może wynieść nawet 20 tys. zł. Co więcej, jeśli w wyniku podpalenia traw dojdzie do pożaru, który sprowadzi zagrożenie życia wielu osób albo zniszczenia mienia dużych rozmiarów, sprawca podlega karze pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

Prawo do nakładania kar ma również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. By ubiegać się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe PROW, rolnicy są zobligowani m.in. do niewypalania gruntów rolnych. Złamanie tego zobowiązania grozi nałożeniem kary finansowej zmniejszającej wszystkie otrzymywane płatności od 1 proc. wzwyż – w zależności od stopnia winy rolnika. Wyższe kary przewidziane są dla tych, którzy świadomie wypalają grunty rolne. Muszą oni liczyć się z obniżeniem płatności nawet o 25 proc. Agencja może również pozbawić beneficjenta całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok, jeśli stwierdzone zostanie uporczywe nieprzestrzeganie zakazu wypalania traw.

Od 2015 r. ARiMR za wypalanie gruntów rolnych nałożyła sankcje na 137 rolników w łącznej wysokości ponad 235 tys. zł.

Spotkanie informacyjne dotyczące programu „Czyste Powietrze” za pomocą platformy Zoom

Mając na uwadze troskę o jakość powietrza w naszej gminie, oraz zbliżający się termin zakazu używania kotłów na paliwo stałe niespełniających wymogów dla klas 3, 4 lub 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące priorytetowego programu „Czyste Powietrze”, zorganizowane przez gminny Punkt Konsultacyjny. Na spotkaniu będą Państwo mogli poznać między innymi: założenia Programu „Czyste Powietrze”, zasady wnioskowania o dotację oraz reguły  wypłaty dotacji.

Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do dołączenia we wtorek 15 marca 2022 r o godzinie 16 pod linkiem: https://us06web.zoom.us/j/83945063887

Szczegóły w załączonym plakacie.

Więcej o informacji Programie „Czyste Powietrze” na stronie:  www.czystepowietrze.gov.pl

Wyszukiwarka EkoDotacji. Wszystkie rodzaje wsparcia zielonych inwestycji w jednym miejscu.

Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu, który działa w ramach Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, uruchomił Wyszukiwarkę http://ekodotacje.ios.edu.pl EkoDotacji, dzięki której znajdywanie źródeł finansowania ekologicznych inwestycji, staje się łatwiejsze. Wyszukiwarka EkoDotacji pomoże szybko znaleźć m.in. wsparcie dla wymiany źródła ogrzewania i termomodernizacji budynku.

Zasada działania Wyszukiwarki jest następująca:

Inwestor najpierw musi wybrać grupę do jakiej należy – zależnie od tego czy jest przedsiębiorcą, instytucją samorządową, osobą fizyczną itp.

Następnie określa typ inwestycji, np.: inwestycje w budynkach (tu znajdziemy wszystkie dotacje do odnawialnych źródeł energii i termomodernizacji), wspierające gospodarkę wodną, badania czy edukację.

Ostatnim krokiem jest wybór województwa, w którym inwestycja będzie prowadzona.

Wyszukiwarka EkoDotacji będzie aktualizowana na bieżąco. Za jej pośrednictwem operatorzy programów sami mogą również przesyłać KOZK swoje oferty. Korzystanie z Wyszukiwarki oraz umieszczanie w niej ofert jest bezpłatne.