Ochrona Środowiska

Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych dot. projektu programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego

Informuje się o przystąpieniu do opracowywania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego i rozpoczęciu konsultacji społecznych tego dokumentu.

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu uchwały w terminie od 11 kwietnia do 2 maja 2024 roku na formularzu, który jest do pobrania na dole strony.

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
    w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, al. „Solidarności” 61, 03-402 Warszawa;
  2. ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, al. „Solidarności” 61, 03 – 402 Warszawa;
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
  4. a) pocztą elektroniczną na adres: halas@mazovia.pl ,
  5. b) za pośrednictwem platformy e-PUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej /umwm/SkrytkaESP

– bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.) uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu określonego powyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wersja elektroniczna projektu programu jest dostępna na stronie internetowej www.mazovia.pl, www.bip.mazovia.pl oraz www.dialog.mazovia.pl w zakładce Konsultacje społeczne.

Z projektem uchwały w wersji papierowej można zapoznać się od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-15:00. w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, przy al. “Solidarności” 61 w Warszawie – wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Jednocześnie zaprasza się na otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 24 kwietnia 2024 roku w formie online. Podczas spotkania zostanie przedstawiona prezentacja dot. programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego. W spotkaniu wezmą udział specjaliści z dziedziny akustyki zaangażowani w tworzenie ww. programu. Aby dołączyć do spotkania należy się zarejestrować klikając w link: https://events.teams.microsoft.com/event/c7a2acce-6ea3-44db-ac11-9251b9941df7@5c6f382c-0df7-4d67-8aec-a10431041c95. Po zarejestrowaniu się każdy uczestnik otrzyma link do spotkania.

Ankieta o ilości kompostowanych bioodpadów za rok 2023

Ankieta o ilości kompostowanych bioodpadów za rok 2023

Mieszkańcy, którzy zadeklarowali kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku oraz korzystają ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi proszeni są o wypełnienie ankiety o ilości kompostowanych bioodpadów za rok 2023.

Dane o ilości bioodpadów zagospodarowanych we własnym zakresie, zawarte w ankiecie będą wykorzystywane przez Urząd Gminy Poświętne przy obliczaniu osiągniętego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (art. 3b ustawy z dnia 13 września1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) i wykorzystywane w sprawozdaniu.

Druk ankiety jest do pobrania w Urzędzie Gminy w Poświętnem przy wejściu, w pokoju nr 9 lub na stronie internetowej gminaposwietne.pl w zakładce „dla mieszkańca – gospodarka odpadami komunalnymi”.

Wypełnioną ankietę prosimy dostarczyć bezpośrednio do Urzędu do pokoju nr 9 lub do kancelarii przy wejściu albo przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rolnictwo2@ugposwietne.pl  w terminie do dnia 22 marca 2024 r.

UWAGA – CZYSTE POWIETRZE !!!!!

Urząd Gminy Poświętne przestrzega Mieszkańców przed firmami wykonawczymi, które w ostatnim czasie pojawiają się na terenie gminy oferując odpłatne usługi w zakresie dofinansowań do wymiany kotłów oraz sporządzenia wniosków w ramach Programu “Czyste Powietrze”, powołując się na współpracę z Urzędem Gminy w Poświętnem. Gmina Poświętne, na podstawie porozumienia z WFOSiGW w Warszawie samodzielnie prowadzi nieodpłatny punkt konsultacyjny. Mieszkańcy naszej Gminy mogą za pośrednictwem tutejszego Urzędu złożyć wniosek o dotację oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku pod kątem wymagań programu.

W związku z licznymi pytaniami oraz zgłoszeniami telefonicznymi, które miały miejsce w ostatnich dniach, przestrzegamy mieszkańców przed pseudo-urzędowymi firmami oferującymi odpłatne usługi przygotowania wniosku oraz realizację inwestycji.
Firmy te sugerują, że realizują inwestycję we współpracy z Urzędem Gminy w Poświętnem. Taka współpraca firmy wykonawczej z Urzędem Gminy w Poświętnem jak i programami unijnymi, o których piszą, nie ma pokrycia w rzeczywistości.

KPO: Dofinansowanie wymiany dachów z azbestu – nabór startuje 15 grudnia

KPO: Dofinansowanie wymiany dachów z azbestu – nabór startuje 15 grudnia

Zainteresowani wsparciem na wymianę w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest z dofinansowaniem będą się mogli ubiegać o środki na inwestycje od 15 grudnia 2023 r. do 12 stycznia 2024 r. To już drugi nabór wniosków o taką pomoc finansową realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

„Wsparcie na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych” z KPOiZO przeznaczone jest dla osób fizycznych podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników lub będących beneficjentami płatności bezpośrednich. Ubiegający się o to wsparcie powinni mieć również nadany numer w ewidencji producentów rolnych i być właścicielami lub współwłaścicielami budynku, na którym planowana jest wymiana pokrycia dachowego. Co istotne, w tym naborze wnioski mogą dotyczyć także inwestycji realizowanych na terenach gmin miejskich.

Stawka pomocy nie uległa zmianie i wynosi 40 zł/ m2, a dofinansowanie i tym razem dotyczy wymiany maksymalnie 500 m2 dachu. Na etapie składania wniosków – wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR od 15 grudnia 2023 r. do 12 stycznia 2024 r. – będzie można wystąpić o przyznanie 50-procentowej zaliczki. Ułatwieniem ma też być zniesienie obowiązku dołączenia do dokumentów kopii zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót budowlanych, zezwoleń lub innych decyzji. Teraz zainteresowany wsparciem będzie musiał oświadczyć, że dopełni niezbędnych formalności związanych z realizowaną inwestycją we właściwym miejscowo starostwie powiatowym.

Więcej – otwórz

KONTROLE DOMOWYCH PIECÓW I KOTŁÓW W GMINIE POŚWIĘTNE

KONTROLE DOMOWYCH PIECÓW I KOTŁÓW W GMINIE POŚWIĘTNE

Sezon grzewczy w pełni, dlatego też Gmina Poświętne rozpoczyna kontrole domowych pieców, kotłów i palenisk. Na podstawie Uchwały nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref
w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu, gmina ma obowiązek przeprowadzenia określonej liczby kontroli palenisk. Kontrole będą przeprowadzane pod kątem nielegalnego spalania odpadów, jakości paliw, rodzaju źródła oraz przestrzegania uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 162/17 z dnia 24 października 2017 r., zmienionej Uchwałą Nr 59/22 w dniu 26 kwietnia 2022 r.

Kontrole prowadzić będą upoważnieni przez Wójta Gminy Poświętne pracownicy Urzędu Gminy (art. 379 ustawy – Prawo Ochrony Środowiska). Czynności kontrolne będą dokonywane w godzinach od 6.00 do 22.00. Kontrola będzie odbywała się w obecności właściciela nieruchomości  lub dorosłego domownika. Kontrolowany obowiązany jest umożliwić przeprowadzenie kontroli bez wcześniejszego powiadamiania. Utrudnianie kontroli lub niewpuszczenie pracowników Urzędu Gminy na teren posesji zagrożone jest zastosowaniem art. 225 § 1 Kodeksu karnego – „Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli
w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Kontrola będzie polegała na sprawdzeniu wszystkich źródeł ogrzewania
w budynku, pomieszczenia kotłowni, składu opału, jakości stosowanego paliwa (na postawie świadectwa jakości paliwa). Podczas kontroli pracownicy będą mogli wykonać dokumentację fotograficzną. Z przeprowadzonych czynności zostanie sporządzony protokół.

Wójt Gminy Poświętne Sylwester Niźnik

Dzień Ziemi w Gminie Poświętne

22 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Dzień Ziemi. Z tej okazji, tak jak to miało miejsce w latach ubiegłych, Gmina Poświętne organizuje akcję sprzątania.

Jeżeli chcecie Państwo dołączyć do akcji, zgłoście swój udział sołtysowi lub po prostu przyjdźcie w sobotę 22.04.2023 r. o godzinie 10:00 w wyznaczone miejsce. Informacje o akcji będą dostępne pod nr telefonu Urzędu Gminy Poświętne (0-25) 752 03 80, mailowo – adres: sekretariat@ugposwietne.pl oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

Worki i rękawice do sprzątania zostały zakupione przez UG Poświętne i będą przekazane uczestnikom. Z góry dziękuję wszystkim Mieszkańcom za udział we wspólnej akcji. 

Z poważaniem

Sylwester Niźnik
Wójt Gminy Poświętne

KONTROLE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Uwaga kontrole- zdjęcie dwóch pokryw szamba

Szanowni Mieszkańcy,

Wójt Gminy Poświętne informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.), gminy zobowiązane są do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym właściciele nieruchomości z terenu Gminy Poświętne, którzy dotychczas nie wypełnili obowiązku zgłoszenia informacji dotyczącej wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub przydomową oczyszczalnię ścieków proszeni są o niezwłoczne, jednak nie później niż do dnia 31 maja 2023 r. wypełnienie druku zgłoszenia do ewidencji zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Poświętne oraz na stronie internetowej pod adresem: gminaposwietne.pl  w  zakładce  „Dokumenty i wnioski”  w  podkategorii „OchronaŚrodowiska i Gospodarka Komunalna”.

Wypełnione druki prosimy składać:

  • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Poświętne, ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne,
  • drogą elektroniczną na adres ePUAP 1gu999wbbo/skrytka lub na e-mail sekretariat@ugposwietne.pl (druk musi być opatrzony podpisem elektronicznym),
  • osobiście w Urzędzie Gminy Poświętne w dniach i godzinach pracy urzędu.

BĘDĄ KONTROLE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminy obowiązek przeprowadzenia co najmniej raz na dwa lata kontroli każdego właściciela nieruchomości w zakresie pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych. Podczas przeprowadzania kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, w pierwszej kolejności będą sprawdzane umowy oraz potwierdzenia wywozu nieczystości ciekłych. Obowiązek posiadania umowy oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi wynika z art. 6 ust. 1 pkt 1 przedmiotowej ustawy. Osoby, które jeszcze nie mają podpisanej umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinni to uczynić niezwłocznie. Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych dostępny jest pod adresem https://gminaposwietne.pl/wykaz-przedsiebiorcow-posiadajacych-zezwolenie-na-oproznianie-zbiornikow-bezodplywowych-i-transportu-nieczystosci-cieklych/.

Co grozi za niewywiązywanie się z ww. czynności? Zgodnie z art. 10 ust. 2, ust. 2a, ust. 2d ustawy o utrzymaniu i czystości w gminach, kto nie wykonuje ww. obowiązków podlega karze grzywny.