Inwestycje

Ford Transit dla Zakładu Komunalnego

Zakład Komunalny w Poświętnem pozyskał samochód dostawczy. Pojazd został nieodpłatnie przekazany Gminie Poświętne przez Urząd Morski w Gdyni. Po odbiór Forda Transita pojechał Krzysztof Dębek – pracownik ZK.

DROGA NADBIEL-CZUBAJOWIZNA

Do piątku 28 maja 2021 r.zostanie zakończona modernizacja nawierzchni i poboczy drogi gminnej relacjiCzubajowizna – Nadbiel. Do wykonania pozostała warstwa ścieralna nawierzchni. Droga o długości 2 km będzie kosztowała 556.558,36 zł z tego 500.000,00 zł zostanie sfinansowane ze środków uzyskanych przez Gminę Poświętne w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.Prace realizuje Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego.

WODOCIĄG GMINNY

W środę 26 maja 2021 roku Wójt Gminy Sylwester Niźnik podpisał umowę na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Choiny, Nowy Cygów, Poświętne, Cygów, Laskowizna”. Jest to 2 etap budowy tego odcinka gminnego wodociągu.Wartość prac wynosi 1.091.010,00 zł brutto. Inwestycja w 100% będzie sfinansowana ze środków uzyskanych przez Gminę Poświętne w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.Dzięki realizacji zadania, gminna sieć wodociągowa zyska dodatkowe 5.104 m długości. Termin zakończenia robót: 120 dni od podpisania umowy. Prace wykona: Zakład Inżynieryjno-Budowlany Przyborowski Sp. z o.o.

POŚWIĘTNE W PROGRAMIE “CZYSTE POWIETRZE”

Gmina Poświętne już wkrótce uruchomi punkt konsultacyjny w ramach Programu „Czyste Powietrze”. Będzie to możliwe dzięki porozumieniu jakie w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w poniedziałek 24 maja 2021 roku podpisał Wójt Gminy Sylwester Niźnik.W punkcie konsultacyjnym mieszkańcy gminy Poświętne będą mogli skorzystać z pomocy w złożeniu wniosku o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” oraz rozliczeniu przyznanego dofinasowania. Ułatwi to ubieganie się o dotację na termomodernizację budynków mieszkalnych oraz na wymianę pieca węglowego na bardziej ekologiczne źródło ciepła.Decyzję o udzieleniu dofinansowania podejmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.Działania dofinansowane w ramach programu „Czyste Powietrze” wspierają Państwa budżet, a przede wszystkim chronią środowisko.Punkt konsultacyjny będzie działał w Urzędzie Gminy Poświętne , o dokładnej dacie jego otwarcia poinformujemy w najbliższym czasie.

160 000 dotacji na doposażenie kuchni w szkołach.

Z przyjemnością informujemy, że złożone przez nas wnioski o dofinansowanie ramach rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu” 2021 r. uzyskały wsparcie. Szkoła Podstawowa w Poświętnem oraz Szkoła Podstawowa w Międzylesiu otrzymają po 80.000 zł na doposażenie kuchni. 

3 MLN. ZŁ NA TERMOMODERNIZACJĘ SZKÓŁ

Z przyjemnością informujemy, że złożony przez nas wniosek o dofinansowanie projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Poświętne poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie OZE” został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Uchwałą z dnia 27 kwietnia 2021 r. projekt został przekazany do Wydziału Wdrażania Projektów EFRR 4.Kwota dofinansowania wynosi: 3 082 842,26
Kwota wydatków kwalifikowanych : 3 853 552,83
Projektem objęte zostaną:Zespół Szkolno-Przedszkolny w Poświętnem,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowych Ręczajach,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Dąbrowickiej,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabrańcu
Budynek przy Ośrodku Zdrowia w Poświętnem (GOPS)W ramach projektu zostaną wykonane:Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów,
Modernizacja kotłowni i systemów c.o. i c.w.u.
Wymiana źródeł ciepła na pompy ciepła i gazowe kotły kondensacyjne,
Instalacja systemu paneli fotowoltaicznych,
Wymiana drzwi zewnętrznych.Projekt “Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Poświętne poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie OZE” będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020).

Nowa siedziba GOPS

Kolejny zaniedbany gminny obiekt przeszedł gruntowną modernizację. Tym razem nasz zespół remontowy (od 1 maja – Zakład Gospodarki Komunalnej w Poświętnem) przeprowadził adaptację pomieszczeń dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Trwa przeprowadzka do nowej siedziby.

NAPRAWA WAŁÓW

Dzisiaj zakończono roboty związane z naprawą i wzmocnieniem wałów przeciwpowodziowych na rzece Czarna w pobliżu mostu w Krubkach-Górkach. Prace wykonano na zlecenie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych – Oddział w Warszawie – Inspektorat Wołomin.

Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 9 mln

Gmina Poświętne złożyła 3 wnioski o uzyskanie dofinansowania do wymienionych niżej inwestycji:

1. Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców gminy poprzez budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach: Cygów, Nowy Cygów, Poświętne, Choiny, Laskowizna, Rojków, Turze, Trzcinka, Zabraniec, Małków, Krubki-Górki, Ostrowik.

2. Modernizacja drogi gminnej relacji Nadbiel-Czubajowizna3. Wyposażenie Gminnej Formacji Obrony Cywilnej w urządzenia do wykrywania skażeń oraz ochrony ludności przed skażeniami.Wszystkie

3 wnioski uzyskały wsparcie z RFIL.


Planowany termin zakończenia ww. inwestycji – grudzień 2021 r.

Budowa drogi gminnej w Nowych Ręczajach

Budowa drogi gminnej (dz. nr. 354) w Nowych Ręczajach. Długość odcinka – 1,5 kilometra. Koszt około 400 tys. zł. Do budowy zostało zużyte ok. 1.600,00 ton mieszanki asfaltowej. Inwestycja została dofinansowana ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

150 000 zł na wyposażenie szkół w Międzylesiu i Zabrańcu

Na wniosek wójta Gminy Poświętne o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej (rezerwa 0,4 kryterium V), Minister Finansów przyznał Gminie Poświętne 150 000 zł. dofinansowania na wyposażenie szkół w Zabrańcu i Międzylesiu w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Czekamy na ocenę wniosku złożonego w ramach kryterium VI rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na doposażenie nowo zaadoptowanych pomieszczeń.

Kolejne dotacje dla Gminy Poświętne

09.07.2020 r. Wójt Gminy Poświętne Sylwester Niźnik podpisał umowy dotacyjne w delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Z budżetu Mazowsza otrzymamy:

50 000 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na: budowę placu zabaw w miejscowości Kolno, budowę placu zabaw w miejscowości Choiny, budowę chodnika w miejscowości Ręczaje Polskie, poprawę bezpieczeństwa w ruchu lokalnym w sołectwie Trzcinka, modernizację budynku wiejskiego w miejscowości Nadbiel.
100 000 zł na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Poświętne
150 000 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Ochrony Powietrza na inwentaryzację i audyty energetyczne 15 budynków gminnych.

Dofinansowania dla Gminy Poświętne

Tym razem z budżetu Mazowsza. 20 tyś. zł na remont dachu strażnicy OSP Wola Ręczajska (Mazowieckie Strażnice OSP-2020) oraz 95 tyś. zł na przebudowę drogi gminnej w Nowych Ręczajach (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych). W imieniu mieszkańców, a także druhów z OSP Wola Ręczajska serdecznie dziękuję.

Sylwester Niźnik,
Wójt Gminy Poświętne.

313 329,60 zł dofinansowania dla Gminy Poświętne

Dobra wiadomość dla mieszkańców. W dniu 24.06.2020 r. Gmina Poświętne zawarła z Wojewodą Mazowieckim umowę w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Uzyskana dopłata do organizacji komunikacji gminnej w roku 2020 wynosi 313 329,60 zł. Dofinansowanie pozwoli na uruchomienie 3 nowych regularnych linii gminnych od 1.07.2020 r, a także znacznie ułatwi organizację dotychczas funkcjonujących linii autobusowych.