150 000 zł na wyposażenie szkół w Międzylesiu i Zabrańcu

Na wniosek wójta Gminy Poświętne o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej (rezerwa 0,4 kryterium V), Minister Finansów przyznał Gminie Poświętne 150 000 zł. dofinansowania na wyposażenie szkół w Zabrańcu i Międzylesiu w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Czekamy na ocenę wniosku złożonego w ramach kryterium VI rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na doposażenie nowo zaadoptowanych pomieszczeń.