Komunikat GOPS

Ogłoszenie o naborze na stanowisko „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024

Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem zawiadamia o zamiarze podjęcia współpracy z osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe niezbędne dla realizacji zadań „Asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością”.

Zadania realizowane będą w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, zwanym dalej „Programem”.

Program ma na celu wprowadzenie usługi asystenta, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, 
 2. Osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z w/w orzeczeniami, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnionych osób niepełnosprawnych;

Osoby aplikujące na stanowisko asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością powinny przedłożyć:

 1. Dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji na kierunku asystent osoby niepełnosprawnej lub
 2. Dokument potwierdzający co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym (np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu)

W ramach realizacji obowiązków zawodowych, asystent osobisty osoby niepełnosprawnej zobowiązany będzie w szczególności do pomocy:

 1. w wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego,
 2. w wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca,
 3. w załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,
 4. w korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa).

Sposób zatrudnienia:

– umowa zlecenie

Wymagane dokumenty:

 1. CV (wykształcenie, doświadczenie zawodowe);
 2. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty można składać:

 1. Osobiście – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poświętnem, ul. Szkolna 2, 05-326 Poświętne;
 2. Za pośrednictwem operatora pocztowego (adres j.w.);

do dnia 19 stycznia 2023 r. z dopiskiem „dot. naboru na asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024”;

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 25 752-03-15

Kierownik GOPS w Poświętnem

  Grażyna Prostko

MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2023/2024

UWAGA!

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POŚWIĘTNEM INFORMUJE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2023/2024

OD 1 SIERPNIA 2023 r. 

– ZASIŁEK RODZINNY

– ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
(zmiana wysokości kryterium dochodowego z 900 zł. na 1209 zł.

-STYPENDIUM SZKOLNE
(wnioski można składać do 15 września 2023 r.)

WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE:

poniedziałek w godzinach 10.00 – 18.00

wtorek w godzinach 08.00 – 15.30

środa dzień wewnętrzny –  bez obsługi interesantów

czwartek, piątek w godzinach 08.00 – 15.30

Diagnozę problemów społecznych na terenie Gminy Poświętne

Szanowni Państwo!

Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa z Krakowa na zlecenie Gminy Poświętne realizuje „Diagnozę problemów społecznych na terenie Gminy Poświętne”. W związku z tym prosimy o uzupełnienie anonimowej ankiety, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów dla naszej Gminy, służących rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się mieszkańcy, a także zaplanowaniu odpowiednich działań profilaktycznych.

Poprzez przygotowany specjalny link, wszyscy mieszkańcy mają możliwość wypełnienia anonimowej ankiety bezpiecznie w swoim domu. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu. Wystarczy kliknąć w link, odpowiedzieć na kilka pytań, a następnie kliknąć „wyślij”.

Link do ankiety:  https://mieszkancy-poswietne.webankieta.pl/

UWAGA Dobry Start „300 +” w ZUS

Od 1 lipca 2021 r.  zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu “Dobry start” zmienią się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia dobry start.

Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022 świadczenie dobry start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Według nowych zasad, wnioski o świadczenie dobry start będzie można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

Wnioski drogą online będzie można składać, tak jak w latach ubiegłych od 1 lipca do 30 listopada przez:

– Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ 

– bankowość elektroniczną

– portal PUE ZUS

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 + na nowy okres świadczeniowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem Dział Świadczeń Rodzinnych przypomina, że trwa przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 + na nowy okres świadczeniowy, czyli od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku.

Osoby, które nie złożyły jeszcze wniosku (od lutego 2021r.)prosimy o ich składnie do 30 czerwca 2021r. (w razie złożenia wniosku po tym terminie, świadczenia będą wypłacane od miesiąca złożenia wniosku tj. bez wyrównania za czerwiec). Wnioski można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poświętnem ( UWAGA ZMIANA SIEDZIBY: POŚWIĘTNE, UL. SZKOLNA 2, 05-326 POŚWIĘTNE – budynek obok ośrodka zdrowia)  lub drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Empatia, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS.

Program rządowy “Wspieraj Seniora”

W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znacznym wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych przygotowało na rok 2020 program wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pn: „Wspieraj Seniora”.

Program ma na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej.

Program adresowany jest do:

 1. osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,
 2. w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

W ramach Programu została uruchomiona specjalna infolinia dedykowana seniorom.

Dzwoniąc pod numer telefonu

22 505 11 11

osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię, m.in. w zrobieniu zakupów spożywczych czy dostarczeniu artykułów higienicznych. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże numer kontaktowy seniora potrzebującego wsparcia, do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie.

Po otrzymaniu danych pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej będzie kontaktować się z seniorem, zweryfikuje i ustali wszystkie szczegóły związane z realizacją zakupów, rozliczenia i terminu realizacji.

Z pomocy skorzystać mogą osoby w wieku powyżej 70 roku życia. W szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

Korzystanie z infolinii, a także udzielenie pomocy, np. zrobienie i dostarczenie zakupów jest bezpłatne. Senior korzystający ze wsparcia w ramach korpusu pokrywa tylko koszty ewentualnych zakupów.

W trosce o bezpieczeństwo seniorów z gminy Poświętne, nasz samorząd podejmuje działania, których celem jest wsparcie seniorów w czynnościach związanych z zakupami żywności, środków czystościowych, higienicznych czy leków.

Apelujemy do seniorów pozostańcie w domu, unikajcie skupisk ludzi.

O zrobienie zakupów możecie Państwo poprosić rodzinę lub sąsiadów, a jeśli nie macie Państwo takich możliwości, skorzystajcie z pomocy zaufanych pracowników będących opiekunami osób starszych, którzy na zlecenie ośrodka pomocy społecznej są gotowi realizować dla Państwa niezbędne zakupy.

Jeżeli chcesz pomagać potrzebującym osobom starszym, zgłoś się jako wolontariusz:

www.wspierajseniora. pl    –  adres dla wolontariuszy

To wolontariusze dostarczą zakupy seniorom.

Osoby, które chcą włączyć się w pomoc dla seniorów będą mogły zgłosić się przez internet, wypełniając ankietę na stronie www.wspierajseniora.pl lub osobiście zgłaszając się do lokalnego ośrodka pomocy.

Szanowni Państwo

Prosimy uważać na próby ewentualnych oszustw. Jeśli senior nie potwierdzi przez telefon zapotrzebowania na zakupy, a do jego drzwi zapuka ktoś, kto ma rzekomo je zrobić, prosimy o czujność. Osoby dostarczające zakupy będą wyposażone w identyfikatory z pieczątką Ośrodka Pomocy Społecznej.

Stypendium Szkolne

Osoby korzystające z pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego proszone są o dostarczenie rachunków, faktur i innych imiennych dowodów wpłaty potwierdzających poniesione wydatki w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca 2020 roku.

Informacja dotycząca pomocy psychologicznej

Informujemy, że  psycholog Pani  Barbara Wardaszko od dnia 14 maja do odwołania przyjmuje w budynku Szkoły Podstawowej w Poświętnem w pokoju nr 003. Osoby zainteresowane mogą skorzystać z pomocy w każdy czwartek w godzinach 8-13.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Poświętne

W związku z zaistniałą sytuacją spowodowaną koronawirusem i zwiększaniem się liczby zakażeń, prosimy Państwa o ograniczenie wizyt w siedzibie naszego Ośrodka Pomocy Społecznej i w miarę możliwości o załatwianie spraw telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Z uwagi na zachowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa wizyty pracowników socjalnych odbywać się będą tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Informacja dotycząca wypłaty świadczeń pieniężnych ti. 500 + i św. rodzinne w

miesiącu marcu

Mając na uwadze Nasze wspólne bezpieczeństwo prosimy Państwa o

zachowanie szczególnej ostrożności w dniach wypłaty świadczeń. Jeżeli jest to możliwe starajmy się załatwiać sprawy pojedynczo, zachowajmy odpowiednią odległość od drugiej osoby, unikajmy kolejek w czasie załatwiania spraw i przebywania w większych grupach.

W celu zminimalizowania kontaktów został wydłużony termin odbioru świadczeń pieniężnych.

r

Świadczenia można odbierać w następujących terminach:

 • świadczenia wypłacane na poczcie – od 20 do 24 marca
 • świadczenia wypłacane w banku – od 20 do 30 marca