Stypendium Szkolne

Osoby korzystające z pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego proszone są o dostarczenie rachunków, faktur i innych imiennych dowodów wpłaty potwierdzających poniesione wydatki w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca 2020 roku.