Ogłoszenie o naborze na stanowisko „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024

Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem zawiadamia o zamiarze podjęcia współpracy z osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe niezbędne dla realizacji zadań „Asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością”.

Zadania realizowane będą w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, zwanym dalej „Programem”.

Program ma na celu wprowadzenie usługi asystenta, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, 
 2. Osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z w/w orzeczeniami, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnionych osób niepełnosprawnych;

Osoby aplikujące na stanowisko asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością powinny przedłożyć:

 1. Dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji na kierunku asystent osoby niepełnosprawnej lub
 2. Dokument potwierdzający co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym (np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu)

W ramach realizacji obowiązków zawodowych, asystent osobisty osoby niepełnosprawnej zobowiązany będzie w szczególności do pomocy:

 1. w wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego,
 2. w wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca,
 3. w załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,
 4. w korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa).

Sposób zatrudnienia:

– umowa zlecenie

Wymagane dokumenty:

 1. CV (wykształcenie, doświadczenie zawodowe);
 2. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty można składać:

 1. Osobiście – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poświętnem, ul. Szkolna 2, 05-326 Poświętne;
 2. Za pośrednictwem operatora pocztowego (adres j.w.);

do dnia 19 stycznia 2023 r. z dopiskiem „dot. naboru na asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024”;

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 25 752-03-15

Kierownik GOPS w Poświętnem

  Grażyna Prostko