Zmiana numerów wszystkich kont bankowych Gminy Poświętne !

Zmiana numerów wszystkich kont bankowych Gminy Poświętne !

Od 15.05.2023 r. wszelkie opłaty i podatki lokalne trzeba będzie wpłacać na nowe numery kont.

Mimo iż stare numery kont do opłaty za wodę, odpady komunalne i podatki pozostają aktywne do końca roku prosimy o uiszczanie kolejnych opłat już na nowe konta.

NUMER KONTA BANKOWEGORODZAJ WPŁATY
26 1240 1037 1111 0011 2561 0040  – opłata za udostępnianie danych osobowych, 
– opłata skarbowa, dodatkowa,                                                      
– opłata za pełnomocnictwo,
– podatek od: nieruchomości, rolny, leśny,                                                           
– podatek od środków transportowych,                                        
– opłata targowa,                                                                            
– odsetki i koszty upomnienia od podatków i opłat lokalnych,
– opłaty z tytułu najmu i dzierżawy,
– opłaty za zarząd i użytkowanie nieruchomości,
– opłaty za wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego,
– opłaty za korzystanie ze środowiska,
– opłaty adiacenckie,
– opłaty administracyjne (w tym za wpis i zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej),
– opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
– opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zbyciem tej nieruchomości,
– opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową infrastruktury technicznej,                                 
-czynsze, media, darowizny,
– opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym,                                 
-wpływy z różnych opłat
74 1240 1037 1111 0011 2560 9855   opłata za odpady komunalne
26 1240 1037 1111 0011 2560 9943   opłata za wodę
23 1240 1037 1111 0011 2561 2422wadium
  zabezpieczenie należytego wykonania umowy
82 1240 1037 1111 0011 2560 8353    – dotacje i subwencje
– udziały w podatku dochodowym PIT i CIT
– dochody gminy realizowane przez urzędy skarbowe (np. podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa, podatek od umów cywilnoprawnych i inne)

Płatności można regulować w banku, na poczcie oraz za pomocą internetu. Urząd nie przyjmuje płatności gotówkowych.

Międzynarodowy nr konta :

SWIFT PKOPPLPW 82 1240 1037 1111 0011 2560 8353