KONTROLE DOMOWYCH PIECÓW I KOTŁÓW W GMINIE POŚWIĘTNE

KONTROLE DOMOWYCH PIECÓW I KOTŁÓW W GMINIE POŚWIĘTNE

Sezon grzewczy w pełni, dlatego też Gmina Poświętne rozpoczyna kontrole domowych pieców, kotłów i palenisk. Na podstawie Uchwały nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref
w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu, gmina ma obowiązek przeprowadzenia określonej liczby kontroli palenisk. Kontrole będą przeprowadzane pod kątem nielegalnego spalania odpadów, jakości paliw, rodzaju źródła oraz przestrzegania uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 162/17 z dnia 24 października 2017 r., zmienionej Uchwałą Nr 59/22 w dniu 26 kwietnia 2022 r.

Kontrole prowadzić będą upoważnieni przez Wójta Gminy Poświętne pracownicy Urzędu Gminy (art. 379 ustawy – Prawo Ochrony Środowiska). Czynności kontrolne będą dokonywane w godzinach od 6.00 do 22.00. Kontrola będzie odbywała się w obecności właściciela nieruchomości  lub dorosłego domownika. Kontrolowany obowiązany jest umożliwić przeprowadzenie kontroli bez wcześniejszego powiadamiania. Utrudnianie kontroli lub niewpuszczenie pracowników Urzędu Gminy na teren posesji zagrożone jest zastosowaniem art. 225 § 1 Kodeksu karnego – „Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli
w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Kontrola będzie polegała na sprawdzeniu wszystkich źródeł ogrzewania
w budynku, pomieszczenia kotłowni, składu opału, jakości stosowanego paliwa (na postawie świadectwa jakości paliwa). Podczas kontroli pracownicy będą mogli wykonać dokumentację fotograficzną. Z przeprowadzonych czynności zostanie sporządzony protokół.

Wójt Gminy Poświętne Sylwester Niźnik