Komunikat Gminny

Audyt Krajobrazowy Województwa Mazowieckiego

W związku z prowadzonymi pracami nad przygotowaniem Audytu Krajobrazowego Województwa Mazowieckiego, Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej krajobrazu pospolitego zgodnie z Europejską Konwencją Krajobrazową.

Opinia w tej sprawie jest szczególnie istotna, gdyż dotyczy postrzegania najbliższego otoczenia i wspólnego dziedzictwa małych ojczyzn. Posłużą również do identyfikacji tych obszarów w opracowywanym przez Samorząd Województwa dokumencie. Termin wypełnienia ankiety do dnia 12 października 2021 r.

Termin wypełnienia ankiety do dnia 12 października 2021 r.

Uprzejmie proszę o przesyłanie odpowiedzi w wybrany przez Państwa sposób:

  1. poprzez wypełnienie ankiety w wersji elektronicznej pod adresem https://forms.gle/V6y7qRxFzyFBw3dg6
  2. poprzez uzupełnienie ankiety w załączonym pliku docx i przesłanie na adresy lukasz.kuzak@pw.edu.pl i plock@mbpr.pl
  3. poprzez wydrukowanie przesłanej ankiety i po wypełnieniu przesłanie skanu/zdjęcia na adresy lukasz.kuzak@pw.edu.pl i plock@mbpr.pl

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2021 r.

W DNIU 19 SIERPNIA 2021 r. ROZPOCZYNA SIĘ NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Informujemy, że kwalifikacja wojskowa w roku 2021 na terenie powiatu wołomińskiego odbywać się będzie w okresie od dnia 19 sierpnia do dnia 19 listopada 2021 r. O zdolności do czynnej służby wojskowej orzeka Powiatowa Komisja Lekarska w Wołominie (działa wyłącznie w terminie określanym corocznie rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej).

Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej jest budynek zlokalizowany w Wołominie przy ul. 1 Maja 36 (furtka z prawej strony budynku)
tel.: 663-537-319 (wyłącznie w czasie trwania kwalifikacji wojskowej w godz. 8.00 – 12.00)
adres e-mail: wso@powiat-wolominski.pl
Komisja rozpoczyna pracę od godz. 8.30.

DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ WZYWA SIĘ:
1. mężczyzn urodzonych w roku 2002 przewidzianych do wezwania celem stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w Wołominie;
2. mężczyzn urodzonych w latach 1997 – 2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. osoby urodzone w latach 2000 – 2001, które:
1) zostały uznane przez Powiatową Komisję Lekarską w Wołominie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
2) zostały uznane przez Powiatową Komisję Lekarską w Wołominie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4. kobiety urodzone w latach 1997 – 2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia – jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służy wojskowej.

TERMIN KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ 2021 WEDŁUG GMIN:
1. Ząbki: 19.08. – 01.09.
2. Strachówka: 01.09.
3. Dąbrówka: 02.09. – 06.09.
4. Marki: 06.09. – 16.09.
5. Wołomin: 17.09. – 28.09.
6. Tłuszcz: 29.09. – 07.10.
7. Klembów: 07.10. – 12.10.
8. Radzymin: 13.10. – 22.10.
9. Kobyłka: 22.10. – 02.11.
10. Zielonka: 03.11. – 10.11.
11. Jadów: 15.11. – 17.11.
12. Poświętne: 17.11. – 18.11.
kobiety i dzień dodatkowy: 19.11.


W trakcie kwalifikacji wojskowej przewiduje się przerwę w pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w dniu 12 listopada 2021 r. (piątek).
Osoby przeznaczone do kwalifikacji wojskowej winny zgłaszać się do REJESTRACJI od godz. 8.00, nie później niż do godz. 10.00. Dopuszcza się zmianę – na wniosek zainteresowanego – terminu stawiennictwa wyłącznie w okresie pomiędzy 19 sierpnia a 19 listopada 2021 r.

OSOBA ZGŁASZAJĄCA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ PO RAZ PIERWSZY na potrzeby ewidencji wojskowej dostarcza:
• dowód osobisty [lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości wraz z potwierdzeniem zameldowania – potwierdzenie można uzyskać w urzędzie miasta (gminy) właściwym dla miejsca zamieszkania],
• aktualną fotografię [o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy],
• dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe:
• świadectwo ukończenia szkoły,
• aktualne zaświadczenie o pobieraniu nauki [podpisane przez rektora, dziekana, dyrektora, wicedyrektora],
• prawo jazdy [o ile zgłaszający się do kwalifikacji posiada],
• dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
• potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.
Powiatowej Komisji Lekarskiej przedstawia [o ile posiada]:
• dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia.

Kontakt w sprawie kwalifikacji wojskowej

Dorota Romańczuk – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
(przyziemie budynku / wejście B / pokój 012)
tel.: 22 346-11-04
adres e-mail: wso@powiat-wolominski.pl

Uwaga – 4 czerwca 2021 r.(piątek) Urząd Gminy nieczynny !!!

Urząd Gminy w Poświętnem informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 24/2021 Wójta Gminy Poświętne z dnia 5 maja 2021 roku w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Poświętne ustalono dzień 4 czerwca 2021 r. (piątek) dniem wolnym od pracy 
w zamian za święto przypadające w sobotę 1 maja 2021 r. „Święto pracy”.

UWAGA OBJAZD !

Ze względu na realizację 1 etapu zadania pn. „Modernizacja nawierzchni i poboczy drogi gminnej relacji Czubajowizna – Nadbiel” od dnia 25.05.2021 r. (wtorek) do dnia 28.05.2021 r. (piątek) droga gminna na odcinku Nadbiel nr. 2 do Czubajowizna nr. 18 BĘDZIE CAŁKOWICIE WYŁACZONA Z RUCHU. Zalecany objazd przez Mostówkę lub Karolew.W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa o długości 2 km (2 warstwy), a także zostaną utwardzone pobocza drogi. Wartość inwestycji wynosi 556.558,36 złPrace realizuje Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego.Za utrudnienia przepraszamy.

PSZOK w Gminie Poświętne

Urząd Gminy Poświętne  informuje, że związku z przypadającym w dniu  1 maja 2021 r. świętem państwowym Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poświętnem będzie czynny w  dniu 8 maja 2021 r. w godz. 800-1000