ZAWIADOMIENIE O ZARZĄDZENIU WYBORÓW SOŁTYSA I NOWYCH CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ W SOŁECTWIE CZUBAJOWIZNA

Wójt Gminy Poświętne w związku ze złożoną w dniu 25 września 2023 r. pisemną rezygnacją z pełnionej funkcji sołtysa wsi Czubajowizna oraz złożonymi rezygnacjami z pełnienia funkcji członków rady sołeckiej, informuję mieszkańców Sołectwa o wyborach uzupełniających w celu wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej (Zarządzenie Nr 97/2023 Wójta Gminy Poświętne z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Czubajowizna)
Prawo wybierania i prawo wybieralności mają stali mieszańcy sołectwa uprawnieni do głosowania w wyborach do Rady Gminy.
Wybory uzupełniające odbędą się dnia 2 października 2023 r. o godz. 1700 w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowych Ręczajach (Nowe Ręczaje 20a, 05-326 Poświętne).
Porządek zebrania:
1.
Otwarcie Zebrania Wiejskiego.
2.
Wybór przewodniczącego Zebrania Wiejskiego.
3.
Wybór protokolanta.
4.
Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Sołtysa.
5.
Wybór Sołtysa.
6.
Wybór nowych członków Rady Sołeckiej.
7.
Wolne wnioski i zapytania.
8.
Zamknięcie Zebrania Wiejskiego.