KONTROLE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Uwaga kontrole- zdjęcie dwóch pokryw szamba

Szanowni Mieszkańcy,

Wójt Gminy Poświętne informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.), gminy zobowiązane są do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym właściciele nieruchomości z terenu Gminy Poświętne, którzy dotychczas nie wypełnili obowiązku zgłoszenia informacji dotyczącej wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub przydomową oczyszczalnię ścieków proszeni są o niezwłoczne, jednak nie później niż do dnia 31 maja 2023 r. wypełnienie druku zgłoszenia do ewidencji zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Poświętne oraz na stronie internetowej pod adresem: gminaposwietne.pl  w  zakładce  „Dokumenty i wnioski”  w  podkategorii „OchronaŚrodowiska i Gospodarka Komunalna”.

Wypełnione druki prosimy składać:

  • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Poświętne, ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne,
  • drogą elektroniczną na adres ePUAP 1gu999wbbo/skrytka lub na e-mail sekretariat@ugposwietne.pl (druk musi być opatrzony podpisem elektronicznym),
  • osobiście w Urzędzie Gminy Poświętne w dniach i godzinach pracy urzędu.

BĘDĄ KONTROLE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminy obowiązek przeprowadzenia co najmniej raz na dwa lata kontroli każdego właściciela nieruchomości w zakresie pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych. Podczas przeprowadzania kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, w pierwszej kolejności będą sprawdzane umowy oraz potwierdzenia wywozu nieczystości ciekłych. Obowiązek posiadania umowy oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi wynika z art. 6 ust. 1 pkt 1 przedmiotowej ustawy. Osoby, które jeszcze nie mają podpisanej umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinni to uczynić niezwłocznie. Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych dostępny jest pod adresem https://gminaposwietne.pl/wykaz-przedsiebiorcow-posiadajacych-zezwolenie-na-oproznianie-zbiornikow-bezodplywowych-i-transportu-nieczystosci-cieklych/.

Co grozi za niewywiązywanie się z ww. czynności? Zgodnie z art. 10 ust. 2, ust. 2a, ust. 2d ustawy o utrzymaniu i czystości w gminach, kto nie wykonuje ww. obowiązków podlega karze grzywny.