Miesiąc: <span>styczeń 2024</span>

WARSZTATY DIAGNOSTYCZNE

WARSZTATY DIAGNOSTYCZNE

Szanowni Mieszkańcy!

Wójt Gminy Poświętne zaprasza na spotkanie warsztatowe w ramach opracowania Strategii Rozwoju Gminy. Warsztaty będą poświęcone diagnozie problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych stanowiących bariery w rozwoju gminy.
Termin warsztatów – 5 lutego godzina 17.30
Miejsce – Sala konferencyjna Urzędu Gminy Poświętne.

“Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)”

"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)”

Gmina Poświętne brała udział w projekcie: “Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”

Cel projektu: Wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójnoś i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy, przez rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności.

Beneficjent: Województwo Mazowieckie

Uwaga! Informacja dla Mieszkańców o spotkaniu w dniu 31.01.2024 r.  w sprawie rozbudowy linii kolejowej na terenie Gminy Poświętne przełożona na 26 luty 2024 na godz. 17.00

Link do strony z informacjami o konsultacjach: https://www.konsultacje-projektu-swlk29-tluszcz-ostroleka.pl/

Uwaga! Informacja dla Mieszkańców o spotkaniu w dniu 31.01.2024 r.  w sprawie rozbudowy linii kolejowej na terenie Gminy Poświętne przełożona na 26 luty 2024 na godz. 17.00

„Modernizacja linii kolejowej nr 29 na odcinku Tłuszcz – Ostrołęka” w ramach Projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”. Jednym z wymogów projektu jest przeprowadzenie spotkań informacyjnych mające na celu przedstawienie docelowego zakresu inwestycji.

Spotkanie informacyjne obejmujące m in. odcinek linii kolejowej przechodzącej przez Gminę Poświętne odbędzie się 26.02.2024 r. o godzinie 17.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne I piętro ul. Krótka 1, 05 – 326 Poświętne.

W pierwszej części spotkania przedstawione zostaną rozwiązania wybranego wariantu w zakresie planowanego układu torowego, stacji i przystanków, przejazdów i układów drogowych oraz innych obiektów inżynieryjnych (kładki i przejścia dla pieszych i rowerów). W drugiej części uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań do proponowanych rozwiązań.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie.

Z poważaniem Zespół BBF Sp. z o.o.

DODATEK OSŁONOWY W 2024 R.

DODATEK OSŁONOWY W 2024 R.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. 

w gminie właściwej ze względu na miejscem zamieszkania osoby składającej wniosek.

Dodatek zostanie wypłacony jednorazowo do 30 czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu jest ustalana na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

– 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

– 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

– 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

– 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

oraz podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem i paliwami węglopochodnymi:

– 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

– 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

– 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

– 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. elektronicznie lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poświętnem w Dziale Świadczeń Rodzinnych w godzinach pracy Ośrodka tj. poniedziałek 10:00 – 18:00, wtorek 8:00 – 16:00, czwartek 8:00 – 16:00 oraz piątek 8:00 – 16:00.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem http://gopsposwietne.pl/ lub pod nr tel. 25 752 03 15.

Statystyczne badania ankietowe w 2024 r.

Statystyczne badania ankietowe w 2024 r.

Główny Urząd Statystyczny od wielu lat prowadzi statystyczne badania ankietowe.

Systematycznie prowadzone badania ankietowe są ważnym źródłem informacji o sytuacji ekonomicznej i społecznej gospodarstw domowych. Uzyskane dane służą do opracowywania zbiorczych zestawień, opracowań i analiz, które wykorzystywane są w procesie podejmowania strategicznych decyzji, obejmujących różne aspekty naszego życia, jak: praca, edukacja czy opieka zdrowotna.

Na obszarze województwa mazowieckiego realizowane są one przez ankieterów zatrudnionych w  Urzędzie Statystycznym w Warszawie.

Ankieterzy kontaktują się telefonicznie lub osobiście z tymi gospodarstwami domowymi/rolnymi, które zostały wylosowane do wzięcia udziału w danym badaniu ankietowym.

Tożsamość ankietera można sprawdzić:

– pod linkiem: https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/sprawdz-tozsamosc-ankietera

– dzwoniąc na Infolinię Statystyczną (22 279 99 99)

– dzwoniąc pod numery telefonów podane na stronie Urzędu: https://warszawa.stat.gov.pl/badania-ankietowe/

Lista badań, która będzie realizowana w 2024 roku znajduje się na grafice.

Uprzejmie prosimy o wyrozumiałość i życzliwość wobec ankieterów kontaktujących się z Państwem. Aktywny udział w badaniu i dane pozyskane z każdego gospodarstwa (nawet jednoosobowego) są istotne dla całego procesu badawczego i jakości pozyskanych informacji.

Więcej informacji o statystycznych badaniach ankietowych można znaleźć pod linkiem: https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/

UWAGA – CZYSTE POWIETRZE !!!!!

Urząd Gminy Poświętne przestrzega Mieszkańców przed firmami wykonawczymi, które w ostatnim czasie pojawiają się na terenie gminy oferując odpłatne usługi w zakresie dofinansowań do wymiany kotłów oraz sporządzenia wniosków w ramach Programu “Czyste Powietrze”, powołując się na współpracę z Urzędem Gminy w Poświętnem. Gmina Poświętne, na podstawie porozumienia z WFOSiGW w Warszawie samodzielnie prowadzi nieodpłatny punkt konsultacyjny. Mieszkańcy naszej Gminy mogą za pośrednictwem tutejszego Urzędu złożyć wniosek o dotację oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku pod kątem wymagań programu.

W związku z licznymi pytaniami oraz zgłoszeniami telefonicznymi, które miały miejsce w ostatnich dniach, przestrzegamy mieszkańców przed pseudo-urzędowymi firmami oferującymi odpłatne usługi przygotowania wniosku oraz realizację inwestycji.
Firmy te sugerują, że realizują inwestycję we współpracy z Urzędem Gminy w Poświętnem. Taka współpraca firmy wykonawczej z Urzędem Gminy w Poświętnem jak i programami unijnymi, o których piszą, nie ma pokrycia w rzeczywistości.

Informacja dla Mieszkańców o spotkaniu w dniu 31.01.2024 r.  w sprawie rozbudowy linii kolejowej na terenie Gminy Poświętne

Informacja dla Mieszkańców o spotkaniu w dniu 31.01.2024 r.  w sprawie rozbudowy linii kolejowej na terenie Gminy Poświętne

Firma BBF Sp. Z o.o. na podstawie umowy z PKP PLK S.A. przygotowuje Studium Wykonalności dla zadania pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 29 na odcinku Tłuszcz – Ostrołęka” w ramach Projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”. Jednym z wymogów projektu jest przeprowadzenie spotkań informacyjnych mające na celu przedstawienie docelowego zakresu inwestycji.

Spotkanie informacyjne obejmujące m in. odcinek linii kolejowej przechodzącej przez Gminę Poświętne odbędzie się 31.01.2024 r. o godzinie 17.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne I piętro ul. Krótka 1, 05 – 326 Poświętne.

W pierwszej części spotkania przedstawione zostaną rozwiązania wybranego wariantu w zakresie planowanego układu torowego, stacji i przystanków, przejazdów i układów drogowych oraz innych obiektów inżynieryjnych (kładki i przejścia dla pieszych i rowerów). W drugiej części uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań do proponowanych rozwiązań.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie.

Z poważaniem Zespół BBF Sp. z o.o.