Author: admin

XVIIII WOŁOMIŃSKI ZLOT POJAZDÓW ZABYTKOWYCH 3 WRZEŚNIA 2022 r.

3 września Wołomiński Zlot Pojazdów Zabytkowych odwiedzi gminę Poświętne. Załogi zabytkowych pojazdów będą przemierzać drogi gminy i rozwiązując postawione zadania, poznawać będą historię naszych okolic. Wszyscy mieszkańcy gminy i nie tylko będą mogli obejrzeć weterany szos na terenie szkoły w Poświętnem (od strony żłobka) oraz na terenie Gminnego Centrum Kultury w Woli Cygowskiej w g. 12-14. 

FABRYCZKA ZAPRASZA NA WSPANIAŁE WYDARZENIA

W najbliższym czasie Fabryczka w Wołominie będzie miejscem, w którym spotkacie wielu artystów i doświadczycie ich twórczości artystycznej, wokalnej ekspresji plastycznej czy kulinarnej

SERDECZNIE PAŃSTWA ZAPRASZAMY

3 września, godzina 19:30 koncert ,,Żydowska Ulica” Izabela Szafrańska

https://www.facebook.com/events/761170818651544

10 września, godzina 18:30 koncert wokalisty Damian Ukeje z degustacją tapas

https://www.facebook.com/events/586903819591577

25 września, godzina 15:00 Festiwal Kultury i Smaku

https://www.facebook.com/events/1031236987586452

30 września, godzina 18:00 wystawa Art Hakya Gago ,,Głębinarium”

https://www.facebook.com/events/2372656256218641

14 października, godzina18:00 wystawa XVII wiecznych strojów szlacheckich Mariya Figurska, lokalnej artystki ze Szczepanka, która projektuje i szyje. Oprawę muzyczną wydarzenia wykona zespół muzyki dawnej Flauti Divertenti

https://www.facebook.com/events/434236165113677

16 października, godzina 18:00 koncert wokalistki Kasia Dereń, bilety w cenie 20 zł dostępne na https://biletyna.pl/koncert/Kasia-Deren

https://www.facebook.com/events/371364355075977

DODATEK WĘGLOWY

W dniu 11.08.2022 roku została opublikowana ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r.

Informujemy, że na terenie Gminy Poświętne obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem, ul. Szkolna 2. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmowane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poświętnem ul. Szkolna 2.

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje:

Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego;

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wniosek:

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego określa Minister właściwy do spraw energii w drodze rozporządzenia. Druki wniosków będą dostępne na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem oraz Urzędu Gminy w Poświętnem po tym jak przedmiotowe rozporządzenie zostanie opublikowane w dzienniku ustaw.

Wnioski można składać:

·elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem o adresie: ESP: v0y3g9n2t2/skrytka

·papierowo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Szkolnej 2
w Poświętnem w godzinach:
poniedziałek          8:00 – 15:00,
wtorek                  10:00 – 18:00,
czwartek – piątek        8:00 – 15:00
.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poświętnem w godzinach 7:30 – 15:30 pod numerem 25 752 03 15.

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Więcej informacji pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy