Author: admin

INFORMACJA O KONSULTACJACH Z MIESZKAŃCAMI GMINY POŚWIĘTNE

Na podstawie Zarządzenia nr 38/2020 Wójta Gminy Poświętne z dnia 6 lipca 2020r. informuję o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Poświętne.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Poświętne zostanie wyłożony do publicznego wglądu w Biurze Rady Gminy (Urząd Gminy w Poświętnem, pok. 28) oraz u sołtysów Sołectw Gminy Poświętne. Dostępny będzie również w Biuletynie Informacji publicznej Urzędu Gminy Poświętne pod adresem: https://poswietne.bip-e.pl/pos/proiekty-dokumentow-do.

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 17 lipca 2020r. do dnia 06 sierpnia 2020r. Opinie do projektu uchwały według załączonego formularza należy składać pisemnie w Biurze Rady Gminy w godzinach pracy urzędu lub przesyłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Poświętnem, ul. Krótka 1, 05- 326 Poświętne, a także poczty elektronicznej na adres: rada@ugposwietne.pl.

Dofinansowania dla Gminy Poświętne

Tym razem z budżetu Mazowsza. 20 tyś. zł na remont dachu strażnicy OSP Wola Ręczajska (Mazowieckie Strażnice OSP-2020) oraz 95 tyś. zł na przebudowę drogi gminnej w Nowych Ręczajach (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych). W imieniu mieszkańców, a także druhów z OSP Wola Ręczajska serdecznie dziękuję.

Sylwester Niźnik,
Wójt Gminy Poświętne.

313 329,60 zł dofinansowania dla Gminy Poświętne

Dobra wiadomość dla mieszkańców. W dniu 24.06.2020 r. Gmina Poświętne zawarła z Wojewodą Mazowieckim umowę w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Uzyskana dopłata do organizacji komunikacji gminnej w roku 2020 wynosi 313 329,60 zł. Dofinansowanie pozwoli na uruchomienie 3 nowych regularnych linii gminnych od 1.07.2020 r, a także znacznie ułatwi organizację dotychczas funkcjonujących linii autobusowych.

Wsparcie o wartości 120 tys. złotych dla Szkoły w Poświętnem

W dniu 30.06.2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego podpisaliśmy umowę partnerską w ramach projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”. Wartość wsparcia wyniesie około 120 tysięcy złotych.

Zmiana siedziby Urzędu Pocztowego w Poświętnem.

Informujemy, że od poniedziałku 6 lipca 2020 r. placówka Poczty Polskiej w Poświętnem urzęduje pod nowym adresem – przy ul. Szkolnej 3 (budynek starej zlewni mleka). Godziny urzędowania pozostają bez zmian – w poniedziałki, środy, czwartki i piątki placówka czynna jest w godzinach od 8:00 do 14:30, we wtorki od 8:00 do 20:00.

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 3 do 17 lipca br.

Zmiana godzin urzędowania Gminy Poświętne

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia Nr 34/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. Wójta Gminy Poświętne w sprawie czasowej zmiany godzin pracy Urzędu Gminy Poświętne następuje czasowa zmiana godzin pracy Urzędu Gminy Poświętne.

Urząd Gminy Poświętne od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia 2020 r. czynny będzie:

od godz. 6.00 do godz. 14.00 w poniedziałki, środy, czwartki, piątki;

od godz. 10.00 do godz. 18.00 we wtorki.