Pragniemy poinformować, iż Gmina Poświętne
uzyskała dofinansowanie dla projektu pn.:„Pierwszy żłobek w Gminie Poświętne”


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu
do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.
Poddziałanie 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej.

Celem głównym projektu jest ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej  25 osób sprawujących opiekę  nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie  żłobka oraz finansowanie przez 24 miesiące jego bieżącego funkcjonowania.

Okres realizacji projektu: 01.10.2020r. – 31.03.2023 r.

Grupę docelową w projekcie stanowią rodzice/opiekunowie prawni dzieci do lat 3  -zamieszkujący, uczący się lub pracujący na terenie województwa mazowieckiego.

Liczebność grupy docelowej: 25 osób (23K, 2M).

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

  1. Utworzenie nowych miejsc w Gminnym Żłobku w Gminie Poświętne.
  2. Zapewnienie bieżącego funkcjonowania 25 nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Całkowita wartość projektu: 1 342 739,82 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 074 191,82 zł