Komunikaty

Kwalifikacja wojskowa w roku 2020 zostaje zakończona

Szef MSWiA Mariusz Kamiński oraz szef MON Mariusz Błaszczak podpisali rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.Na mocy tego przepisu kwalifikacja w roku 2020 r. zostaje zakończona w piątek (13 marca br.). Wszystkie wezwania wydane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca br. do 30 kwietnia br. tracą ważność. 

Zakończenie kwalifikacji wojskowej jest związane z ryzykiem zarażenia koronawirusem powodującym chorobę COVID-19. Jest to działanie profilaktyczne, zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa.

Rozporządzenie przewiduje, że dziś (13 marca br.) zakończą działanie powiatowe komisje lekarskie kwalifikacji wojskowej na terenie całego kraju. Osoby, które otrzymały wezwania do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca br. do 30 kwietnia br. NIE MAJĄ już tego obowiązku. Wezwania te tracą ważność.

Szacuje się, że w okresie od 2 lutego br. do chwili obecnej (12 marca br.) powiatowe komisje lekarskie wydały orzeczenia lekarskie dla około 35-40 proc. osób zobowiązanych do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2020 r. Natomiast pozostałe osoby zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej w 2021 r.

Wypłata 500+

WAŻNY KOMUNIKAT !!!!!

Osoby, które pobierają świadczenia pieniężne tj. 500 + na poczcie i świadczenia rodzinne w BS Poświętne w formie gotówkowej proszone są o założenie konta osobistego, na które Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dokona przelewu ww. świadczeń.

Prosimy o potraktowanie sprawy jako bardzo ważnej, poinformowanie oraz dostarczenie numeru konta do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do dnia 17 marca br.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Poświętne

W związku z zaistniałą sytuacją spowodowaną koronawirusem i zwiększaniem się liczby zakażeń, prosimy Państwa o ograniczenie wizyt w siedzibie naszego Ośrodka Pomocy Społecznej i w miarę możliwości o załatwianie spraw telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Z uwagi na zachowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa wizyty pracowników socjalnych odbywać się będą tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Informacja dotycząca wypłaty świadczeń pieniężnych ti. 500 + i św. rodzinne w

miesiącu marcu

Mając na uwadze Nasze wspólne bezpieczeństwo prosimy Państwa o

zachowanie szczególnej ostrożności w dniach wypłaty świadczeń. Jeżeli jest to możliwe starajmy się załatwiać sprawy pojedynczo, zachowajmy odpowiednią odległość od drugiej osoby, unikajmy kolejek w czasie załatwiania spraw i przebywania w większych grupach.

W celu zminimalizowania kontaktów został wydłużony termin odbioru świadczeń pieniężnych.

r

Świadczenia można odbierać w następujących terminach:

  • świadczenia wypłacane na poczcie – od 20 do 24 marca
  • świadczenia wypłacane w banku – od 20 do 30 marca

UWAGA! ZMIANA ROZKŁADU JAZDY!

Komunikat prasowy

UWAGA! ZMIANA ROZKŁADU JAZDY!

Przypominamy, że od 15 marca obowiązuje zmieniony rozkład jazdy pociągów Kolei Mazowieckich.

Dodatkowo, z uwagi na tę zmianę podróżni są upoważnieni do zwrotu biletów okresowych imiennych: tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych, zakupionych najpóźniej 14 marca 2020 r. i ważnych na przejazdy 15 marca 2020 r. i później:

• całkowicie niewykorzystanych;

• częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych,

bez potrącenia odstępnego.

Od 15 marca, w związku z zakończeniem modernizacji ul. Marynarskiej i trasy tramwajowej na Służewiec, na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Służewiec (w obu kierunkach) w pociągach KM obsługujących linię radomską przestaje obowiązywać honorowanie wszystkich rodzajów biletów ZTM oraz uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów obowiązujące w środkach komunikacji miejskiej. Szczegóły znajdują się tutaj: https://www.mazowieckie.com.pl/pl/od-15-marca-2020-r-zakonczenie-honorowania-biletow-ztm-w-pociagach-km-na-odcinku-warszawa-wschodnia

Informujemy także, że w związku z decyzją o zamknięciu wszystkich szkół, uczelni, przedszkoli i innych placówek oświatowych oraz kin i teatrów, ogłoszoną 11 marca 2020 r. przez Prezesa Rady Ministrów, od natychmiast do odwołania, w odstępstwie od terminów wskazanych w § 14 Regulaminu odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez „Koleje Mazowieckie – KM” (RP-KM) podróżni, którzy rezygnują z przejazdów pociągami Kolei Mazowieckich, mogą dokonać zwrotu biletów okresowych imiennych (tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych):

• całkowicie niewykorzystanych;

• częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych,

bez potrącenia odstępnego.

Informacje dla mediów:

Donata Nowakowska – rzecznik prasowy „Kolei Mazowieckich – KM” sp. z o.o.

e-mail: d.nowakowska@mazowieckie.com.pl, tel. 22 47 37 551                                     

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2020

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.

Program Ochrony Powietrza- konsultacje

Wójt Gminy Poświętne informuje, że Zarząd Województwa Mazowieckiego przygotował projekt nowego programu ochrony powietrza, którego integralną częścią jest plan działań krótkoterminowych.

Program dotyczy całego obszaru województwa mazowieckiego (4 stref łącznie: aglomeracji warszawskiej, miasta Płock, miasta Radom oraz mazowieckiej).

Oprócz zadań organów administracji publicznej w programie określone zostały obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska i osób fizycznych, w tym m.in. konieczność przekazywania informacji o wymianie źródeł ciepła (§20 i §21 uchwały, załączniki nr 6 i 11 do uchwały).

Program ochrony powietrza jest aktem prawa miejscowego i dotyczy wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego. Dlatego też, aby umożliwić społeczeństwu wypowiedzenie się na temat przygotowanego projektu, Zarząd Województwa Mazowieckiego określił termin przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Konsultacje trwają od 2 marca 2020 r. do dnia 23 marca 2020 r.

Dodatkowo informuje się, że dnia 6 marca 2020 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Jagiellońska 26 odbędzie się spotkanie informacyjne, podczas którego przybliżone zostaną cele i założenia programu. Spotkanie będzie miało charakter otwarty.

Projekt ww. programu dostępny jest w formie elektronicznej pod adresem: https://www.mazovia.pl/komunikaty–konsultacie-spoleczne/konsultacie- spoleczne/art226juszaia-konsultacie-proiektu-nowego-programu-ochrony-powietrza.html.

Wersja papierowa programu dostępna jest w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa (III piętro, pokój 308 i 314) od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-15:00).

ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne

tel. 25 752 03 90, 25 752 03 80, 25 752 03 10 fax. 25 752 03 90 wew.16
e-mail: sekretariat(a}ugpos\\netne.pl

Uwagi do programu można zgłaszać:

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa;
  2. ustnie do protokołu;
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: powietrze@mazovia.pl.

W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszam do kontaktu z Wydziałem Emisji i Ochrony Powietrza e-mail: powietrze@mazovia.pl.

Ruszył nabór wniosków o dotację na nawadnianie gospodarstwa

Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa. 21 lutego ruszył nabór wniosków, który potrwa do 20 kwietnia 2010 r.

O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020,  może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Wnioskodawca powinien zarabiać na produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć wykazany  przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Co istotne, przyznanie pomocy w tym obszarze wsparcia nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa i nie trzeba wykazywać wzrostu wartości dodanej brutto (GVA).

Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające; powiększające obszar nawadniania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje.

Ubiegając się o dotację na nawadnianie należy: w przypadku ulepszenia istniejących instalacji – doprowadzić do oszczędności wody na poziomie co najmniej 10 proc.; w przypadku powiększenia obszaru nawadniania – wykazać brak znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko; w przypadku inwestycji wpływających na jednolite części wód powierzchniowych lub podziemnych, których stan ze względu na ilość wody został w planie gospodarowania wodami w dorzeczu określony jako mniej niż dobry – wykazać ponadto  faktyczną (efektywną) oszczędność wody. Stąd też każda z inwestycji w nawadnianie musi mieć zainstalowane urządzenie do pomiaru zużycia wody.

Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł. Planowane operacje mogą być realizowane tylko jednoetapowo. Zakończenie realizacji operacji i  złożenie wniosku o płatność powinno nastąpić przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

Realizację operacji oraz ponoszenie kosztów kwalifikowalnych można rozpocząć „na własne ryzyko” od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Rolnicy mogą sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem. Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR, można je także składać za pośrednictwem biur powiatowych.

UWAGA RODZICE

Otrzymaliśmy zgłoszenie o niepokojącym zdarzeniu, do którego doszło w środę 26.02.2020 r. ok. godz. 10 na terenie Gminy Poświętne. Jedna z uczennic szkoły podstawowej była zaczepiana przez nieznajomego mężczyznę. Mężczyzna prawdopodobnie próbował nakłonić dziecko aby wsiadło do samochodu. Według relacji dziewczynki mężczyzna jest w średnim wieku, krępej budowy, porusza się srebrnym samochodem z przyciemnianymi szybami. Sprawa została zgłoszona na policję.

Wójt Gminy Poświętne zwraca się z apelem do rodziców i nauczycieli o uświadomienie dzieci jak reagować w podobnych sytuacjach.W szczególności należy uczulić dzieci aby nigdy nie oddalały się z osobami nieznajomymi, stanowczo odmawiały przyjmowania prezentów, odmawiały wejścia do obcego samochodu, nie wchodziły w interakcję z nieznajomymi, gdy nie ma w pobliżu osób, które mogą zareagować w razie zagrożenia.

MIESZKAŃCU GMINY POŚWIĘTNE zadbaj o rowy

Panujące warunki atmosferyczne oraz brak stałej i systematycznej konserwacji urządzeń melioracji wodnych (rowów) oraz przepustów, przy obfitych opadach deszczów, prowadzi do lokalnych podtopień. W związku z powyższym Wójt Gminy Poświętne przypomina właścicielom nieruchomości położonych na terenie gminy Poświętne, że zgodnie z art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów. Jeżeli powyższy obowiązek nie jest wykonywany, właściwy organ Wód Polskich ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntów, szczegółowe zakresy i terminy jego wykonywania (art. 206 ww. ustawy).

KORONAWIRUS – INFORMACJE !

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wołominie informuje oraz przekazuje bieżące informacje na temat koronawirus 2019-nCoV:1.

1.INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z REGIONU AZJI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ,
2. INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z REGIONU AZJI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ,
3. KARTA LOKALIZACJI PASAŻERA_PL,
4. KOMUNIKAT DLA PODRÓŻUJĄCYCH,
5. LINKI DO STRON INTERNETOWYCH_Ognisko zakażeń nowym koronawirusem 2019-nCoV,
6. ZACHOWANIE ZASAD HIGIENY,
7. ZALECENIE DLA OSÓB PODRÓŻUJĄCYCH PO CHINACH.