Komunikaty

Budowa drogi gminnej w Nowych Ręczajach

Budowa drogi gminnej (dz. nr. 354) w Nowych Ręczajach. Długość odcinka – 1,5 kilometra. Koszt około 400 tys. zł. Do budowy zostało zużyte ok. 1.600,00 ton mieszanki asfaltowej. Inwestycja została dofinansowana ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Przerwa w dostawie wody

„W związku z rozbudową sieci wodociągowej w Gminie w dniu 14 września br. w godzinach od 16.00 do 18.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla miejscowości: Wola Cygowska, Helenów, Poświętne, Choiny, Cygów, Jadwiniew. Za niedogodności serdecznie przepraszamy.”

Rusza pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wsparcie finansowane jest z PROW na lata 2014-2020.

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek:

 1. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był posiadaczem co najmniej:
  1. 3 sztuk samców gatunku bydło domowe, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy
   i nie więcej niż 24 miesiące lub
  1. 3 sztuk krów, samic bydło domowe typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące, lub
  1. 10 sztuk samic gatunku owca domowa, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
  1. 5 sztuk samic gatunku koza, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
  1. 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia i zgłosił urodzenie co najmniej 21 sztuk świń,
   które nastąpiło w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 maja 2020 r.
   1. oraz ten rolnik lub jego małżonek do dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy prowadzi działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli co najmniej jednego z gatunków zwierząt, których był posiadaczem w dniu 1 marca 2020 r., lub
 2. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub
 3. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję:
  1. kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk lub
  1. gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk, lub
  1. indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk
   1. oraz w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. dokonał przemieszczenia kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych lub indyków rzeźnych, lub
 4. w 2020 r. prowadził uprawę roślin ozdobnych w:
  1. szklarniach ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 25 m2 lub
  1. tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 50 m2.

Wsparcie finansowe ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej i jest uzależnione od rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji rolnej. Maksymalna kwota wsparcia nie może jednak przekroczyć
7 tys. euro. 

Wnioski na formularzu udostępnionym przez Agencję będą przyjmowały biura powiatowe ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną (ePUAP) lub przesyłką pocztową.

Wypłata środków na konto rolnika nastąpi w miesiącu wydania przez kierownika biura powiatowego ARiMR  decyzji o przyznaniu pomocy. Decyzje te będą wydawane w terminie do 75 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

Więcej informacji: na portalu internetowym – www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

Na dofinansowanie KGW zostało ponad 11 mln zł

Tylko do końca września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację
na swoją działalność. W tym roku na wsparcie tych organizacji przewidziano 40 mln zł.
Do końca sierpnia złożyły one wnioski o przyznanie pomocy na kwotę blisko 29 mln zł. Oznacza to, że nadal są dostępne środki, o które mogą aplikować KGW. Nie warto zwlekać.

Pierwszym warunkiem, by sięgnąć po wsparcie z ARiMR, jest zarejestrowanie koła w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym właśnie przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. Teraz figuruje w nim blisko dziewięć i pół tysiąca organizacji tego typu. Najwięcej w województwach wielkopolskim – 1414 kół, lubelskim – 1216 i mazowieckim – 1209. Do końca sierpnia tego roku 8242 koła złożyły w Agencji wnioski o dotację na kwotę ponad 28,8 mln zł.

Wysokość pomocy uzależniona jest od liczby członków koła. I wynosi: 3 tys. zł – dla koła liczącego nie więcej niż 30 członków, 4 tys. zł – jeśli koło liczy od 31 do 75 członków i 5 tys. zł – w przypadku, gdy koło tworzy ponad 75 osób.

Koła gospodyń wiejskich, które chcą działać w oparciu o ustawę nadającą im osobowość prawną, umożliwiającą prowadzenie działalności gospodarczej i dostęp do państwowych dotacji, mogą powstawać nie tylko na wsiach. Mogą one być tworzone również w miastach liczących do 5 tys. mieszkańców, a także na terenie sołectw położonych w granicach miast.

150 000 zł na wyposażenie szkół w Międzylesiu i Zabrańcu

Na wniosek wójta Gminy Poświętne o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej (rezerwa 0,4 kryterium V), Minister Finansów przyznał Gminie Poświętne 150 000 zł. dofinansowania na wyposażenie szkół w Zabrańcu i Międzylesiu w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Czekamy na ocenę wniosku złożonego w ramach kryterium VI rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na doposażenie nowo zaadoptowanych pomieszczeń.

Kolejne dotacje dla Gminy Poświętne

09.07.2020 r. Wójt Gminy Poświętne Sylwester Niźnik podpisał umowy dotacyjne w delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Z budżetu Mazowsza otrzymamy:

50 000 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na: budowę placu zabaw w miejscowości Kolno, budowę placu zabaw w miejscowości Choiny, budowę chodnika w miejscowości Ręczaje Polskie, poprawę bezpieczeństwa w ruchu lokalnym w sołectwie Trzcinka, modernizację budynku wiejskiego w miejscowości Nadbiel.
100 000 zł na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Poświętne
150 000 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Ochrony Powietrza na inwentaryzację i audyty energetyczne 15 budynków gminnych.

INFORMACJA O KONSULTACJACH Z MIESZKAŃCAMI GMINY POŚWIĘTNE

Na podstawie Zarządzenia nr 38/2020 Wójta Gminy Poświętne z dnia 6 lipca 2020r. informuję o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Poświętne.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Poświętne zostanie wyłożony do publicznego wglądu w Biurze Rady Gminy (Urząd Gminy w Poświętnem, pok. 28) oraz u sołtysów Sołectw Gminy Poświętne. Dostępny będzie również w Biuletynie Informacji publicznej Urzędu Gminy Poświętne pod adresem: https://poswietne.bip-e.pl/pos/proiekty-dokumentow-do.

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 17 lipca 2020r. do dnia 06 sierpnia 2020r. Opinie do projektu uchwały według załączonego formularza należy składać pisemnie w Biurze Rady Gminy w godzinach pracy urzędu lub przesyłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Poświętnem, ul. Krótka 1, 05- 326 Poświętne, a także poczty elektronicznej na adres: rada@ugposwietne.pl.

Dofinansowania dla Gminy Poświętne

Tym razem z budżetu Mazowsza. 20 tyś. zł na remont dachu strażnicy OSP Wola Ręczajska (Mazowieckie Strażnice OSP-2020) oraz 95 tyś. zł na przebudowę drogi gminnej w Nowych Ręczajach (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych). W imieniu mieszkańców, a także druhów z OSP Wola Ręczajska serdecznie dziękuję.

Sylwester Niźnik,
Wójt Gminy Poświętne.

313 329,60 zł dofinansowania dla Gminy Poświętne

Dobra wiadomość dla mieszkańców. W dniu 24.06.2020 r. Gmina Poświętne zawarła z Wojewodą Mazowieckim umowę w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Uzyskana dopłata do organizacji komunikacji gminnej w roku 2020 wynosi 313 329,60 zł. Dofinansowanie pozwoli na uruchomienie 3 nowych regularnych linii gminnych od 1.07.2020 r, a także znacznie ułatwi organizację dotychczas funkcjonujących linii autobusowych.

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 3 do 17 lipca br.