STRATEGIA ROZWOJU GMINY NA LATA 2024-2030

Szanowni Państwo

Gmina Poświętne przystąpiła do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Poświętne  na  lata 2024-2030.

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety w celu przygotowania raportu diagnostycznego, który stanowi pierwszy etap prowadzonych prac.  Bardzo prosimy Państwa o zastanowienie się i udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.

Dodatkowym elementem przygotowania raportu będą warsztaty diagnostyczne, na które zaprosimy Państwa w najbliższym czasie.

Wyniki powyższych działań będą wykorzystane w procesie formułowania wniosków dotyczących barier ograniczających rozwój gminy.

Zależy nam, aby mieszkańcy wypowiedzieli się w tak ważnych zagadnieniach, które posłużą do opracowania diagnozy społeczno-gospodarczej, środowiskowej i przestrzennej gminy.

Link do ankiety:

https://forms.gle/Ub5N48bAjZEP7mWPA

Ankieta będzie aktywna do dnia: 21.01.2024 r.

Ankieta w formie papierowej dostępna jest w sekretariacie Urzędu Gminy

Dokonane w ostatnim czasie zmiany ustawy o samorządzie gminnym wprowadziły obowiązek posiadania przez gminy strategii rozwoju.

Zgodnie z zapisami art. 10a Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju podmiot opracowujący projekt strategii rozwoju przygotowuje diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Podmiotem opracowującym strategię jest wójt gminy. Do niego należy ustawowy obowiązek przygotowania diagnozy.  Do tej pory, w praktyce przygotowania strategii, diagnoza stanowiła zwykle integralną, obszerną część strategii i była elementem treści przyjmowanej uchwałą rady. Aktualnie w dokumencie strategii mają być przedstawione wnioski, z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Opracowanie diagnozy stanowi element prac nad dokumentami strategicznymi. Pomimo tego ze ustawodawca wskazał diagnozę jednie jako element przygotowania do opracowania strategii rozwoju gminy, biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania, diagnoza będzie mogła być wykorzystana jako podstawa do opracowania nie tylko strategii, ale także innych dokumentów planistycznych gminy.