Przypomnienie o kwalifikacji wojskowej

Urząd Gminy Poświętne przypomina, że dla Gminy Poświętne dnia 30 maja 2022 r. (poniedziałek) i dnia 31 maja 2022 r. (wtorek) w Wołominie, ul. 1 Maja 36  odbędzie się kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w roku 2003 oraz mężczyzn urodzonych w latach 1998 – 2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

         Stawiennictwo do kwalifikacji jest obowiązkowe. Imienne wezwania do w/w mężczyzn zostały wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej. Zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia MSWiA oraz MON z dnia 23.11.2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1980) nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Wobec osób, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, będą zastosowane środki przewidziane przepisami prawa – grzywna lub kara ograniczenia wolności (art. 224 pkt 1 i 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony).

W załączeniu obwieszczenie dot. kwalifikacji wojskowej.

Informację przygotowała:

M. Zagórska

Kier. USC

tel. (25) 7520390 wew. 21