Numer konta za odpady komunalne

Szanowni Mieszańcy Gminy Poświętne

Zgodnie z art. 6r ust. 1ab Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od 1 stycznia 2021 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto bankowe o numerze:

71  9226   0005   0030   0588   2000  0490

W związku z powyższym  prosimy, aby wpłaty za odpady komunalne dokonywane były wyłącznie na w/w wydzielony rachunekbankowy. Wpłaty pozostałych należności (https://gminaposwietne.pl/index.php/podstawowe-dane/) należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy tj. 92  9226  0005  0030  0588  2000  0500.