MIESZKAŃCU GMINY POŚWIĘTNE zadbaj o rowy

Panujące warunki atmosferyczne oraz brak stałej i systematycznej konserwacji urządzeń melioracji wodnych (rowów) oraz przepustów, przy obfitych opadach deszczów, prowadzi do lokalnych podtopień. W związku z powyższym Wójt Gminy Poświętne przypomina właścicielom nieruchomości położonych na terenie gminy Poświętne, że zgodnie z art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów. Jeżeli powyższy obowiązek nie jest wykonywany, właściwy organ Wód Polskich ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntów, szczegółowe zakresy i terminy jego wykonywania (art. 206 ww. ustawy).