Ekonomia społeczna

Ekonomia społeczna to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy:

– integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną,

– tworzeniu miejsc pracy,

– świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego),

   – rozwojowi lokalnemu.

Podmioty działające w sferze ekonomii społecznej przynależą do czterech grup:

  1. Przedsiębiorstwa społeczne
  2. Podmioty reintegracyjne – służą reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Należą do nich: Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej;
  3. Podmioty działające w sferze pożytku publicznego – prowadzą działalność ekonomiczną i zatrudniają pracowników, ale ich aktywność nie jest oparta na ryzyku ekonomicznym. To organizacje pozarządowe prowadzące działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego; podmioty te mogą stać się przedsiębiorstwami społecznymi, o ile podejmą działalność gospodarczą w pewnym zakresie, podejmując również zobowiązania statutowe odnośnie do dystrybucji zysku;
  4. Podmioty sfery gospodarczej, które tworzone były w związku z realizacją celu społecznego, bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Są to podmioty, które nie posiadają wszystkich cech przedsiębiorstwa społecznego. Grupę tę można podzielić na cztery podgrupy:
  5. organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;
  6. zakłady aktywności zawodowej;
  7. spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie;
  8. pozostałe spółdzielnie o charakterze konsumenckim i wzajemnościowym.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej: http://mcps.com.pl
 [zakładka ekonomia społeczna http://mcps.com.pl/kategoria/ekonomia-spoleczna/wydarzenia/ ]
oraz profilu Facebook, na których dostępne są bieżące informacje na temat mazowieckiej ekonomii społecznej.