Author: admin

ARiMR: dopłaty 2020 – nowy termin składania oświadczeń

Ze względu na trwający stan epidemii ulega zmianie termin na złożenie oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019.

Oświadczenia potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku o dopłaty z roku 2019 można składać od 2 marca 2020 r. Do 8 kwietnia Agencja zarejestrowała 103,5 tys. prawidłowo złożonych oświadczeń.

W tym roku, ze względu na epidemię koronawirusa i konieczność ograniczenia bezpośredniego kontaktu pracowników biur powiatowych z interesantami, ARiMR udostępniła rolnikom szeroki wachlarz możliwości składania oświadczeń – można je wysłać pocztą, złożyć poprzez platformę ePUAP lub wysłać zeskanowane dokumenty pocztą elektroniczną na adres mailowy biura powiatowego,
a oryginał dostarczyć w terminie późniejszym. Dokumenty można również pozostawić
w udostępnionych przy wejściach do biur powiatowych wrzutniach lub urnach.

Rolnicy uprawnieni do złożenia oświadczenia mogą zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i złożyć wniosek przez internet. Przyjmowanie wniosków o dopłaty drogą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, ruszyło 15 marca 2020 r. Do 8 kwietnia w ARiMR zarejestrowano blisko 120 tys. e-wniosków.

Zgodnie z zapisami ustawy COVID-19, ze względu na zawieszenie terminu, podpisane oświadczenie potwierdzające brak zmian będzie można złożyć w terminie 15 dni kalendarzowych po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego (epidemii), ale nie później niż do ostatniego dnia składania wniosków o przyznanie płatności.

Przedsiębiorco dokonaj wszelkich zmian w CEIDG on-line

Przedsiębiorco! Chcesz zawiesić działalność gospodarczą lub dokonać innych zmian w CEIDG? Możesz zrobić to zdalnie! W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego na obszarze kraju wywołanego wirusem COVID-19, Wójt Gminy Poświętne wydał komunikat dotyczący ograniczeń w pracy Urzędu Gminy Poświętne, który polega na wyłączeniu bezpośredniej obsługi klientów. W związku z powyższym w tut. Urzędzie, do odwołania, nie ma możliwości osobistego składania wniosków o wpis do CEIDG.

Przypominamy, że wniosek można złożyć samodzielnie on-line .

Aby samodzielne złożyć wniosek dotyczący: 

 • założenia działalności gospodarczej 
 • zmiany we wpisie 
 • zawieszenia
 • wznowienia 
 • zaprzestania działalności

należy zarejestrować się na stronie internetowej CEIDG (ceidg.gov.pl), wypełnić formularz i podpisać go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym, podpisem osobistym albo innym sposobem akceptowanym przez system CEIDG, umożliwiającym jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia.  

Uwaga! Działalność można zawiesić bezterminowo lub podać termin, do którego firma nie będzie działała. Wniosek o zawieszenie zostanie automatycznie przesłany do ZUS, US oraz GUS, przedsiębiorca nie musi więc samodzielnie wyrejestrowywać się z ZUS.

Przypominamy, że profil zaufany można założyć bez wychodzenia z domu! 

Wniosek możesz złożyć w kilku prostych krokach:

 1. załóż Profil Zaufany jeśli jeszcze go nie posiadasz
 2. załóż konto w CEIDG
 3. aktywuj je (maila aktywacyjnego znajdziesz w swojej skrzynce pocztowej)
 4. zaloguj się
 5. przygotuj wniosek
 6. podpisz i wyślij wniosek

W razie pytań, służymy wsparciem pod nr telefonu: 25 752 03 90 wew. 12

Przypominamy również o możliwości kontaktu z konsultantami CEIDG, którzy wesprą w procesie wypełniania wniosku. Infolinia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG): 801 055 088 czynna w dni robocze w godzinach 7.00 – 17.00.

TARGOWISKO GMINNE W POŚWIĘTNEM

W najbliższy czwartek oraz piątek – 9 i 10 kwietnia 2020 r. – na gminnym targowisku w Poświętnem będzie można sprzedawać i kupować towary, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności stosowanych w związku z epidemią SARS-CoV-2Wprowadzony dotychczas zakaz handlu na gminnym targowisku nie przyniósł zamierzonego rezultatu tzn. nie ograniczył ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa. Osoby handlujące płodami rolnymi ustawiają swoje stoiska „na dziko”, w większej niż dotychczas koncentracji, a także miejscach nieprzystosowanych do dokonywania zakupów w sposób bezpieczny i higieniczny.Efektem utrzymania zakazu handlu na targowisku w Poświętnem w okresie przedświątecznym byłyby wzmożone wyjazdy mieszkańców na zakupy w miejsca gdzie ryzyko zarażenia się wirusem jest większe. W związku powyższym Wójt Gminy Poświętne zdecydował o ponownym uruchomieniu targowiska w dniach 9 i 10 kwietnia 2020 r w celu sprzedaży wyłącznie:

 1. płodów rolnych, 2. artykułów spożywczych, 3. chemii gospodarczej

Sprzedający i kupujący będą musieli stosować się do następujących zasad:

 • miejsce, w którym sprzedający może prowadzić handel na targu wskazuje upoważniona osoba z zachowaniem minimum 3 m odległości między stanowiskami;
 • sprzedający muszą być wyposażeni w maseczki ochronne, rękawice oraz środki do dezynfekcji;
 • należy zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca – min. 2 metry
 • w obrębie stoiska mogą znajdować się maksymalnie 3 osoby
 • jednorazowo na terenie targowiska może przybywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich stoisk i liczby 3;
 • wszyscy kupujący mają obowiązek używania podczas zakupów jednorazowych rękawiczek

Wszystkie wymienione ograniczenia są podyktowane dbałością o zdrowie mieszkańców (kupujących i handlujących), co jest głównym celem podejmowanych działań.

Materiały nt. tarczy antykryzysowej dotyczące m.in. wsparcia mikroprzedsiębiorców.

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach
to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa
w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.

Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?

Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Państwo przejmie na 3 miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego br. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 r.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego br.

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br. Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br. jeżeli przychód z tej działalności z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT,  otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Ulga dotyczy wszystkich płatników składek. Dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni.

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

W jaki sposób można ubiegać się o wsparcie w ZUS?

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek:

 • RDZ – wniosek o zwolnienie z opłacania składek,
 • RSP-C – wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający),
 • RSP-D – wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność,
 • RDU – wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek) bez opłaty prolongacyjnej.

Wszystkie te wnioski są dostępne online – na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl.

Wnioski można złożyć:

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
 • za pośrednictwem poczty,
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem “Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

KONKURS FOTOGRAFII PRZYRODNICZEJ „Wiosna w Gminie Poświętne”

Wyjście na spacer w przypadku osób, które nie zostały objęte kwarantanną, jest nie tylko dozwolone, ale wręcz zalecane. Możemy w ten sposób podnieść odporność organizmu, a dzieci mogą rozładować nadmiar energii.

Atrakcyjne przyrodniczo tereny Gminy Poświętne sprawiają, że kontakt z naturą jest dla jej mieszkańców sprawą codzienną i oczywistą.  Czasami zapominamy, że posiadamy wielkie bogactwo, o które należy dbać i które należy chronić.  

Wójt Gminy Poświętne zaprasza mieszkańców gminy do wzięcia udziału w konkursie fotografii przyrodniczej „Wiosna w Gminie Poświętne”. Zadaniem uczestników jest uwiecznienie na zdjęciu (zdjęciach) piękna przyrody Gminy Poświętne, ciekawych zakątków i krajobrazów, zwierząt, roślin lub cennych obiektów przyrodniczych. Termin nadsyłania prac upływa 24.04.2020 r. Główną nagrodą jest cyfrowa lustrzanka Canon EOS + standardowy obiektyw 18-55 mm. Najlepsze prace ozdobią ściany Urzędu Gminy Poświętne, a ich autorzy zostaną zaproszeni do udziału w warsztatach fotografii, które poprowadzą profesjonalni fotograficy specjalizujący się w fotografii przyrodniczej.

KONKURS PLASTYCZNY „Wiosna w Gminie Poświętne”

Jesteś uczniem lub przedszkolakiem? Masz przerwę w zajęciach? W trosce o bezpieczeństwo własne i innych zrezygnowałeś ze wspólnych zabaw i spotkań z rówieśnikami? Spędzasz większość czasu w domu?

Wójt Gminy Poświętne zaprasza mieszkańców gminy w wieku do 13 lat do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Wiosna w Gminie Poświętne”. Udział w konkursie pomoże Wam spędzić okres kwarantanny w sposób przyjemny i pożyteczny. Technika wykonania rysunku jest dowolna. Gdy praca będzie skończona, należy zrobić jej zdjęcie i wraz ze zgodą na publikację oraz przetwarzanie danych, wysłać na adres sekretariat@ugposwietne.pl . Zdjęcie pracy musi być zapisane cyfrowo w formacie JPG. Krótszy bok zdjęcia nie może mieć więcej niż 1500 pikseli. Termin nadsyłania prac upływa 19.06.2020 r. Wyniki konkursu oraz wszystkie nadesłane prace opublikowane zostaną na Forum Gminy Poświętne oraz na stronie internetowej gminy.

Na najlepsze prace czekają atrakcyjne nagrody.