Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

PSZOK zlokalizowany jest w Kielczykowiźnie 8 (teren po byłej szkole).

PSZOK czynny jest w każdy czwartek w godz. 600-1400 oraz w pierwszą sobotę każdego miesiąca w godzinach 800-1000, z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy. 

Do PSZOK-u przyjmowane będą takie odpady, jak: 

  • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • Zużyte opony
  • Odpady wielkogabarytowe
  • Odpady niebezpieczne i chemikalia
  • Popiół z palenisk domowych w okresie od 1 października do 30 kwietnia

Regulamin korzystania z PSZOK dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Poświętne pod adresem www.poswietne.bip-e.pl.

Pamiętaj, aby:

  • Zużyte baterie i akumulatory wrzucać do odpowiednio oznakowanych pojemników znajdujących się w placówkach oświatowych, sklepach oraz w budynku urzędu gminy
  • Przeterminowane leki  przekazywać do specjalnie przeznaczonego do tego celu pojemnika znajdującego się na terenie punktu aptecznego w Poświętnem
    Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Poświętnem lub pod numerem tel. 25 752-03-90 wew. 17.