Uzyskane poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych

Zgodnie z art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.  z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.)  gminy obowiązane były osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych
w wysokości co najmniej 20% wagowo za rok 2021.

W 2021 roku w Gminie Poświętne wymagany poziom wyniósł 24,13%

W 2021 r. z terenu Gminy Poświętne wymagany poziom poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 93,21%.

Zgodnie z art.3b ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.  z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.)  gminy są obowiązane nie przekraczać poziomu składowania w wysokości 30% wagowo – za każdy rok w latach 2025-2029.

Poziom ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wyniósł 3,28%.

          Poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych za rok 2021 wyniósł 10,73%.

Poziomy recyklingu w roku 2016 przedstawiają się następująco:

Rodzaj odpadówWymagane poziomy odzyskuOsiągnięte poziomy recyklingu w 2016 r.
Poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła min. 18% 27,26%
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 42% W 2016 r. z terenu gminy Poświętne nie odebrano odpadów budowlanych i rozbiórkowych
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania  max. 45% 4,73 %