NOWE ŚWIADCZENIE – DODATEK OSŁONOWY

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
(Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243) – wpisu należy dokonać do końca czerwca 2022 roku.

Przed złożeniem wniosku o dodatek osłonowy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem należy wypełnić deklarację dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw celem wpisania do CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy lub elektronicznie za pomocą strony internetowej https://ceeb.gov.pl/  Osoby, które nie złożą deklaracji do CEEB będą miały wypłacony dodatek w niższej wysokości.

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Ważne: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. 

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złoży więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy !!!

Wnioski można składać:

> tradycyjnie (papierowo) – od 04 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. (Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia
2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego
)
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poświętnem,
ul. Szkolna 2, 05 – 326 Poświętne

> możliwość elektronicznego złożenia wniosku po 10 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.

Prosimy o prawidłowe i uważne wypełnieniu druku wniosku.  
Wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego. Ustawa przewiduje  konieczność wydawania decyzji w sprawach odmownych, uchylających, zmieniających prawo, ustalających nienależne pobranie dodatku.

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca 2022 r.  i do 2 grudnia 2022 r.

Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, kiedy otrzymają dotację z budżetu państwa,  na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1)

Wnioski o dodatek osłonowy dostępne są w:

– Informacji Urzędu Gminy Poświętne, ul. Krótka 1, 05 – 326 Poświętne (parter – przy wejściu do Urzędu Gminy);

– Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poświętnem,
ul. Szkolna 2, 05 – 326 Poświętne;

oraz do samodzielnego pobrania ze strony: https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania

Więcej informacji : https://www.gov.pl/web/klimat/zloz-wniosek-o-dodatek-oslonowy

W przypadku pytań prosimy o kontakt z:

Działem Świadczeń Rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poświętnem, ul. Szkolna 2, 05 – 326 Poświętne
tel. (25) 752 03 15