Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych

Odebrane z terenu gminy ww. odpady komunalne zmieszane przekazywane były do Instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych – FCC Tarnobrzeg,  Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Woli Suchożebrskiej, gm. Suchożebry oraz do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.  

Odpady ulegające biodegradacji przekazywane były do Kompostowni Odpadów Zielonych w Międzylesiu.