Firma odbierająca zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu Gminy Poświętne

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) Wójt Gminy Poświętne udostępnia informacje o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

Firmą odbierającą zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu Gminy Poświętne jest Eko Harpoon – Recykling Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstków Mazowiecki 128, 05-152 Czosnów.

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywa się w systemie zbiórki obwoźnej. O terminach zbiórki mieszkańcy są informowani poprzez udostępnienie informacji na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danym sołectwie.