Nieodpłatne poradnictwo prawne

Bezpłatna pomoc prawna na terenie Gminy Poświętne prowadzona jest w Urzędzie Gminy Poświętne przy ul. Krótkiej 1 (sala konferencyjna I piętro)

Harmonogram przyjęć:

WTOREK  12.30 – 16.30

ŚRODA  16.45 – 20.45

Telefon do punktu: 884 196 918

Telefon-Zapisy: 735 736 797

Zadanie realizowane jest na terenie Powiatu Wołomińskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego “Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej” ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego.
ZASADY UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
zgodnie z art. 3, art. 5 oraz art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
 o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255)
 
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE:

1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, lub
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt
1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym, lub
4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym.
 
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NIE OBEJMUJE SPRAW:
1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej można zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

UPRAWNIENI DO UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ:
Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacji lub aplikant radcowski.

Nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej powierzonych do prowadzenia organizacji pozarządowej może udzielać także:
1)    doradca podatkowy, lub
2)    osoba, która:
a) ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
b) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
c) korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
d) nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.W przypadku, o którym mowa w pkt 2 osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że jest świadoma uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej od osoby niebędącej adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym.

OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
SPOSOBY WYKAZANIA UPRAWNIENIA 
zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255)


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA PRZYSŁUGUJE OSOBIE FIZYCZNEJ:

1.    której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia; 
Osoba uprawniona wykazuje prawo do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji 
o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

2.    która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. 
o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863);
Osoba uprawniona wykazuje prawo do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny,
3.    która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1206, z późn zm.). 
Osoba uprawniona wykazuje prawo do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
4.    która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205 poz. 1203);
Osoba uprawniona wykazuje prawo do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa.
5.    która nie ukończyła 26 lat; 
Osoba uprawniona wykazuje prawo do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość.
6.    która ukończyła 65 lat; 
Osoba uprawniona wykazuje prawo do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość.
7.    która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty; 
Osoba uprawniona wykazuje prawo do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z tych okoliczności.
Oświadczenia, o których mowa powyżej osoba uprawniona składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Wymagane oświadczenia dostępne są pod adresem:  http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=28213

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=2465&lang